Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Planowane zmiany na 2018 r. oraz wybrane zagadnienia w podatku VAT i CIT

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

DZIEŃ I – Zmiany w podatkach dochodowych z 2017 r. i 2018 r.

I. Przepisy uszczelniające system podatkowy w tym implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164
1) Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych,
2) Zmiany dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC),
3) Rozszerzenie zakresu tzw. klauzuli nieruchomościowej,
4) Wyodrębnienie w podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i ustalenie zasad ustalania dochodu podatkowego z uwzględnieniem zasady rozdziału źródeł,
5) Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek,
6) Limity zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych oraz kosztów korzystania z wartości niematerialnych i prawnych,
7) Doprecyzowanie pojęcia wartości niematerialnych i prawnych,
8) Szczególne rozwiązanie dotyczące opodatkowania nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości,
9) Podatek dochodowy od osób fizycznych – amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym
10) Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika,
11) Przeciwdziałanie nieodpłatnym transferom aktywów do podmiotów powiązanych,
12) Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych,
13) Limity przychodów w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z prywatnego najmu,
14) Ograniczenie korzyści podatkowych z pracowniczych programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych i instrumentach finansowych – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Przepisy upraszczające i doprecyzowującego – regulacje dotyczące głównie małych i średnich przedsiębiorców.
1) Nowa wartość niskocennych środków trwałych,
2) Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (granica 1000 zł),
3) Ograniczenie stosowania przepisów o cenach transferowych i dokumentacjach podatkowych dla wybranych podatników,
4) Doprecyzowanie zasad określania dochodów z programów motywacyjnych.

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych – nowa kwota wolna od podatku, wyższy limit kosztów autorskich i inne
1) Nowa kwota wolna od podatku i nowe kwoty zmniejszające podatek,
2) Podwyższenie limitu kosztów autorskich,
3) Podwyższenie kwot zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym,
4) Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych i odliczeń od dochodu (w tym m.in. wygrane w grach hazardowych, finansowanie szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, zmiany w uldze rehabilitacyjnej).

IV. Elektroniczne oświadczenia i zawiadomienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

V. Dostosowanie przepisów do KŚT 2016

VI. Zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym i ich wejście w życie
1) Nowy limit przychodów dla małego podatnika,
2) Nowy mechanizm jednorazowego odliczenia straty podatkowej,
3) Wydłużenie terminów na dokonanie sposobu i formy opodatkowania PIT,
4) Ulga na złe długi w zakresie przychodów i kosztów podatkowych – korekta podstawy opodatkowania
5) Wartość pracy małżonka i małoletnich dzieci jako koszt podatkowy,
6) Zwolnienie odszkodowań na odtworzenie majątku przedsiębiorcy,
7) Uproszczenia ewidencyjne i informacyjne w zakresie podatku zryczałtowanego,
8) Ograniczenie zawiadomień i informacji kierowanych do naczelnika urzędu skarbowego (opodatkowanie zaliczek na podstawie raportów fiskalnych, wybór bilansowej metody ustalania różnic kursowych, zamiar prowadzenia ksiąg rachunkowych, kwartalne i uproszczone zaliczki, zawieszenie działalności, wybór roku podatkowego innego niż kalendarzowy w CIT).

VII. Jednorazowa amortyzacja – nowe rozwiązania wprowadzone z dniem 12 sierpnia 2017 r. i porównanie dwóch systemów jednorazowej amortyzacji

VIII. Prezentacja bieżącego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w zakresie wybranych zagadnień problemowych m.in. koszty wynagrodzeń, kary umowne i odszkodowania, reprezentacja a promocja i reklama, korekty kosztów i przychodów.

Szkolenie prezentuje zmiany w podatkach dochodowych według stanu legislacji aktualnego na dzień szkolenia.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.)

DZIEŃ II – Planowane zmiany na 2018 r. oraz wybrane zagadnienia w podatku VAT

I. Planowane zmiany na 2018 r.
1. Podzielona płatność
• wyjaśnienie istoty mechanizmu podzielonej płatnością,
• wyjaśnienie, kto „inicjuje” zastosowanie podzielonej płatności – sprzedawca, czy nabywca
• korzyści przewidziane w projekcie ustawy dla podatników korzystających z podzielonej płatności.
2. Kasy fiskalne
• terminy wprowadzenie elektronicznych kas fiskalnych
3. Zmiany w stawce 8% na sprzęt medyczny
• towary, dla których od 2018 r. nie będzie można stosować stawki 8%
4. Zastosowanie właściwego dla podatku VAT PKWiU od 2018 r.

II. Wybrane zagadnienia z podatku VAT
5. Refakturowanie
• termin wystawienia refaktury
• stawki podatkowe dla refakturowanych towarów i usług
• ustalenie podstawy opodatkowania przy refakturowaniu
6. Podstawa opodatkowania
• opodatkowanie kosztów dodatkowych np. transport opakowanie itp. ponoszonych w ramach dostawy towarów lub świadczenia usług,
• podatki, opłaty administracyjne ponoszone przy dostawie towarów i świadczeniu usług.
7. Rozliczenie VAT z tytułu nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem
• dokumenty na podstawie, których nabywcy rozliczają transakcje objęte odwrotnym obciążeniem
• termin wykazania podatku należnego umożliwiający neutralne rozliczenie transakcji
8. Zasady prowadzenia rejestrów VAT po zmianach od 1 stycznia 2017 r.
• szczegółowość zapisów w rejestrze
• ujmowanie not korygujących
• faktury wystawione po terminie do złożenia deklaracji podatkowej i JPK
• anulowane faktury – problemy z rejestrem sprzedaży
• korekty podatku naliczonego niewynikające z faktur korygujących np. przy sprzedaży samochodu – prezentacja w rejestrze
9. Pytania uczestników szkolenia.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl