fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie strategiczne

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w określonym horyzoncie czasu. Wysoka sprawność procesów operacyjnych jest koniecznym, ale nie jedynym warunkiem. Można mieć najlepsze na świecie procesy, jeśli jednak zarządzanie nie nadaje firmie kierunku i nie koryguje jej kursu tak, jak wymaga tego osiągnięcie jej celów, sukces pozostaje jedynie kwestią szczęścia. Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności.

SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI:
– jesteś przedstawicielem kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zarządzania
– jesteś pracownikiem działu rozwoju
– jesteś szefem projektów strategicznych
– jesteś pracownikiem działów operacyjnych

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• poznasz metody i narzędzia skutecznego planowania i wdrażania strategii firmy,
• nabędziesz umiejętność projektowania strategicznych planów działania
• opanujesz zasady analizy otoczenia organizacji
• dowiesz się jak powiązać wizję rozwoju firmy z jej działalnością operacyjną

NARZĘDZIA I OPRACOWNIA UDOSTĘPNIANE UCZESTNIKOM :
• instrukcja postępowania przy badaniu otoczenia firmy
• szczegółowy formularz postępowania przy analizach krzyżowych SWOT/TOWS
• instrukcje postępowania i formularz do przeprowadzania analizy interesariuszy

PROGRAM SZKOLENIOWY:
1. Istota zarządzania strategicznego
Uczestnicy poznają specyfikę zarządzania strategicznego. Dowiedzą się, jakie metody i narzędzia wchodzą w skład procesu analizy strategicznej oraz na jakiej podstawie dokonywać decyzji o wyborze narzędzi najlepiej dopasowanych do własnej firmy
• definicja i historia koncepcji zarządzania strategicznego
• omówienie procesu analizy strategicznej organizacji
• główne niebezpieczeństwa w procesie wdrażania strategii i sposoby ich niwelowania

2. Analiza makrootoczenia – jak będą kształtowały się w przyszłości makroczynniki, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy?
Uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia analizy otoczenia dalszego organizacji, oraz dowiedzą się jak na ich podstawie definiować cele strategiczne organizacji
• Analiza zmian i trendów w otoczeniu organizacji oraz ich wpływ na przyszłą działalność firmy
• Omówienie sposobu przeprowadzania anlizy scenariuszowej
• Identyfikacja kluczowych grup interesariuszy firmy oraz zrozumienie ich wpływu na decyzje menedżerów

3. Analiza otoczenia bliższego organizacji
Uczestnicy poznają najważniejsze metody analizy konkurencji oraz samej organizacji, w celu określenia jej przewag konkurencyjnych czy luk strategicznych.
• Analiza łańcuch tworzenia wartości – jak zdobyć przewagę konkurencyjną w poszczególnych funkcjach firmy
• Omówienie analizy pięciu sił Portera w kontekście możliwości jej wykorzystywania w celu zrozumienia zachowań uczestników otoczenia konkurencyjnego
• Omówienie wybranych metod analizy wnętrza organizacji w kontekście oceny potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
• Metody portfelowe oceny portfela produktów firmy

4. Formułowanie i wdrażanie strategii.
Uczestnicy dowiedzą się jak kompleksowo wykorzystać informacje zebrane z przeprowadzonych analiz i poznają narzędzia analizy krzyżowej SWOT/TOWS w celu wyboru opcji strategicznych. Poznają też narzędzia służące do monitoringu realizacji strategii.
• Analiza krzyżowa SWOT/TOWS – (analiza słabych i mocnych stron firmy oraz szans i zagrożeń) w kontekście poszukiwania kluczowych zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi
• Formułowanie strategii i wyznaczanie kierunku rozwoju firmy
• Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w celu monitoringu realizacji strategii

METODY SZKOLENIOWE
• warsztaty
• miniwykłady
• Praca z formularzami
• Case study

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl