fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zamknięcie roku 2020 – bilansowe zamkniecie

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2019 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2020
2. Nowości i zmiany w Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie za 2020r
3. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
– Forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia
– Struktury xml
– Wybór wariantu sprawozdania
– Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
– Badanie rocznego sprawozdania finansowego, – jakim zakresie nowa ustawa o biegłych ma wpływ
– Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
– Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS po zmianach
– Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
– Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
4. Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i informację dodatkową – zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w 2020 r
– Środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu
– Nieruchomości i aktywa finansowe, – w tym skutki rozchodu
– Zapasy
– Należności i zobowiązania – w tym w walutowe
– Usługi długoterminowe,
– Rozliczenia międzyokresowe czynne
– Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
– Kapitały i ich nowa prezentacja
5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu – wpływ na sprawozdanie finansowe

Wybrane aspekty podatkowego zamknięcia roku – rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki, terminy zmiany.

Cena: 430 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl