fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zamknięcie roku 2019 – ostatnie chwile na prawidłowe sporządzenie

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2019 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2019
2. Nowości i zmiany w Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie za 2019r
3. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
• Forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia
• Nowe struktury xml
• Wybór wariantu sprawozdania
• Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
• Badanie rocznego sprawozdania finansowego, – jakim zakresie nowa ustawa o biegłych ma wpływ
• Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
• Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS po zmianach
• Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
• Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
4. Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i informację dodatkową – zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w 2019 r
• Środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu
• Nieruchomości i aktywa finansowe, – w tym skutki rozchodu
• Zapasy
• Należności i zobowiązania – w tym w walutowe
• Usługi długoterminowe,
• Rozliczenia międzyokresowe czynne
• Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
• Kapitały i ich nowa prezentacja
5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu – wpływ na sprawozdanie finansowe

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl