fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

VAT w transakcjach wewnątrzunijnych – 2020

Kategoria: , ,

Cele szkolenia: Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem wewnątrzunijmym często stają przed problemami prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Celem niniejszego szkolenia będzie przedstawienie regulacji i problemów zwianych z ich rozliczeniem. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów, importem usług, a w tym z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami trójstronnymi, dostawą, towarów dla której podatnikiem jest nabywca, dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii. Szkolenie kładzie nacisk na aspekty praktyczne. Przybliżone zostaną także wprowadzone i planowane zmiany podatku VAT w 2019 r. i 2020 r.

Program szkolenia:

1. Wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
a. WNT – definicja
b. Wyłączenia z WNT (m.in. nabycie towarów z montażem)
c. WNT paliw silnikowych
d. Miejsce opodatkowania WNT
e. Nieodpłatne otrzymanie towarów a WNT
f. Obowiązek podatkowy
g. Podstawa opodatkowania
h. Reklamacje a WNT
i. Wysokość podatku
j. WNT nowych środków transportu
k. Nabycie towarów od osoby niebędącej podatnikiem
l. Podatek naliczony od WNT
m. Szczególne obowiązki ewidencyjne
n. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki
2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
a. WDT – definicja
b. Wyłączenia z WDT (m.in. dostawa towarów z montażem, wywóz do innego państwa UE celem dokonania eksportu towarów)
c. Miejsce dostawy towarów
d. Obowiązek podatkowy
e. Podstawa opodatkowania
f. Reklamacje a WDT
g. Warunki stosowania stawki 0%
h. Wymagana dokumentacja – faktura, specyfikacja, dokumenty przewozowe, dokumenty dodatkowe
i. zmiany w zakresie dokumentacji niezbędnej dla stawki 0% dla WDT od 1 stycznia 2020 r.
j. Rozliczenie WDT przy braku wymaganej dokumentacji
k. WDT nowych środków transportu
l. Wywóz próbek i prezentów o małej wartości
m. Szczególne obowiązki ewidencyjne
3. Magazyn konsygnacyjny – wybrane zagadnienia
a. zmiany w zakresie dostaw/nabyć do/z magazynu konsygnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.
4. Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne – wybrane zagadnienia
5. Import usług
a. Import usług
b. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarów/kart przedpłaconych a import usług
c. Miejsce świadczenia usług świadczonych
– miejsce świadczenia usług dla podatników – zasada
– miejsce świadczenia usług dla niepodatników – zasada
– szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia, w szczególności: usługi związane z nieruchomości; usługi w zakresie edukacji, sportu , kultury itp.; usługi telekomunikacyjne nadawcze dla konsumentów z UE; usługi niematerialne dla niepodatników spoza UE w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.; usługi turystyki opodatkowane w formie marży
d. Obowiązek podatkowy
e. Podstawa opodatkowania
f. Wysokość podatku
– stawki 23 i 8% – „bezterminowe” przedłużenie tych stawek
– stawki 5 i 0%
– kiedy import usług korzysta ze zwolnienia
– od 1 kwietnia 2020 r. ma być stosowana nowa matryca stawek podatkowych (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
g. Ulga na złe długi, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.
h. Faktury i kasy fiskalne
– zasady wystawiania faktur i e-faktur (faktur korygujących i duplikatów) w transakcjach zagranicznych
– faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki
– strukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.
– kasy fiskalne on line i Centralne Repozytorium Kas od 1 maja 2019 r.
– do kiedy można stosować stare kasy fiskalne
– warunki stosowani kas fiskalnych
– zasady zwolnień z kasy
D Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia
6. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia
7. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia
8. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej
– podstawa opodatkowania wykazana w walucie obcej a denominowana w walucie obcej
9. Rejestracja VAT, VAT UE
a. Rejestracja VAT i VAT UE, oraz wprowadzone i planowane zmiany
b. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące VAT UE
10. Podatek naliczony w transakcjach wewnątrzwspólnotowych :
a. warunki odliczenia podatku naliczonego związane z WDT, eksportem usług, dostawą towarów poza terytorium kraju
b. podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od WNT, import usług i dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
c. podatek naliczony od pojazdów samochodowych
d. terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym podatek naliczony od WNT i importu usług
e. odliczenie częściowe i proporcjonalne
f. prewskaźnik – kogo dotyczy
g. zasady zwrotu VAT dla „eksporterów” usług, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.
h. katalog wyłączeń prawa do odliczenia
11. Jednolity Plik Kontrolny
a. JPK-FA, od 2 grudnia 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(3)
b. JPK_VAT
c. od 1 kwietnia 2020 r. nowe schematy JPK_V7 (JPK_V7K) – przepisy przejściowe, kary porządkowe
d. od 1 kwietnia 2020 r. nowe rewolucyjne zasady prowadzenia ewidencji przez podatnika VAT czynnego
12. Podzielona płatność i rachunek VAT a transakcje wewnątrzunijne
– od 1 września 2019 r. nabywca płacąc nie w podzielonej płatności może odpowiadać za niezapłacony przez sprzedawcę VAT
– od 1 listopada 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienie go przymusową podzielona płatnością (katalog towarów i usług objętych przymusową podzieloną płatnością, obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)
13. Pozostałe zmiany w 2019 r. i 2020 r.
a. rejestr podatników VAT z archiwum i wykazem kont bankowych – od 1 września 2019 r. (zapłata na rachunek nie ujęty w wykazie – zmiany w KP i odpowiedzialności solidarnej od 1 styczna 2019 r.)
b. modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części – od 1 września 2019 r.
c. obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej – od 1 września 2019 r.
d. zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego – od 1 września 2019 r.
e. zmiany w zakresie rejestracji VAT – od 1 września 2019 r.
f. zmiana zasad wystawienia faktur VAT RR oraz zryczałtowanego zwrotu podatku – od 1 września 2019 r.
g. uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy – od 1 stycznia 2020 r.
13. Sankcje karno-skarbowe związane z rozliczeniem i dokumentowaniem podatku VAT
14. Odpowiedzi na pytania uczestników

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl