Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

VAT w transakcjach wewnątrzunijnych – 2018

Kategoria: , ,

Cele szkolenia: Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem wewnątrzunijmym często stają przed problemami prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Celem niniejszego szkolenia będzie przedstawienie regulacji i problemów zwianych z ich rozliczeniem. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów, importem usług, a w tym z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami trójstronnymi, dostawą, towarów dla której podatnikiem jest nabywca, dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii. Szkolenie kładzie nacisk na aspekty praktyczne. Przybliżone zostaną także planowane zmiany w 2018 r.

 

Program szkolenia:

1. Wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
a. WNT – definicja
b. Wyłączenia z WNT (m.in. nabycie towarów z montażem)
c. WNT paliw silnikowych
d. Miejsce opodatkowania WNT
e. Nieodpłatne otrzymanie towarów a WNT
f. Obowiązek podatkowy
g. Podstawa opodatkowania
h. Reklamacje a WNT
i. Wysokość podatku
j. WNT nowych środków transportu
k. Nabycie towarów od osoby niebędącej podatnikiem
l. Podatek naliczony od WNT
m. Szczególne obowiązki ewidencyjne
n. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki
2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
a. WDT – definicja
b. Wyłączenia z WDT (m.in. dostawa towarów z montażem, wywóz do innego państwa UE celem dokonania eksportu towarów)
c. Miejsce dostawy towarów
d. Obowiązek podatkowy
e. Podstawa opodatkowania
f. Reklamacje a WDT
g. Warunki stosowania stawki 0%
h. Wymagana dokumentacja – faktura, specyfikacja, dokumenty przewozowe, dokumenty dodatkowe
i. Rozliczenie WDT przy braku wymaganej dokumentacji
j. WDT nowych środków transportu
k. Wywóz próbek i prezentów o małej wartości
l. Szczególne obowiązki ewidencyjne
3. Magazyn konsygnacyjny – wybrane zagadnienia
4. Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne – wybrane zagadnienia
5. Import usług
a. Import usług – definicja
b. Podatnicy zobowiązani do rozliczenia podatku od importu usług
c. Miejsce świadczenia usług świadczonych
– miejsce świadczenia usług dla podatników – zasada
– miejsce świadczenia usług dla niepodatników – zasada
– szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia, w szczególności: usługi związane z nieruchomości; usługi w zakresie edukacji, sportu , kultury itp.; usługi telekomunikacyjne nadawcze dla konsumentów z UE; usługi niematerialne dla niepodatników spoza UE; usługi turystyki opodatkowane w formie marży.
d. Obowiązek podatkowy
e. Podstawa opodatkowania
f. Wysokość podatku
– przedłużenie stosowania stawek 23 i 8% do 31 grudnia 2018 r.
– kiedy import usług korzysta ze zwolnienia
g. Podatek naliczony od importu usług
h. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki
6. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia
7. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia
8. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej
– podstawa opodatkowania wykazana w walucie obcej a denominowana w walucie obcej
9. Rejestracja VAT UE i dokumentacja
a. Rejestracja VAT UE
b. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące VAT UE
10. Podatek naliczony w transakcjach wewnątrzwspólnotowych:
a. warunki odliczenia podatku naliczonego związane z WDT, eksportem usług, dostawą towarów poza terytorium kraju
b. podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od WNT, import usług i dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
c. podatek naliczony od pojazdów samochodowych
d. terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym podatek naliczony od WNT i importu usług
e. odliczenie częściowe i proporcjonalne
f. prewskaźnik – kogo dotyczy
g. zasady zwrotu VAT dla „eksporterów” usług
h. katalog wyłączeń prawa do odliczenia
11. Jednolity Plik Kontrolny – omówienie JPK VAT (nowy schemat JPK_VAT(3) i objecie obowiązkiem mikroprzedsiębiorców w 2018 r.) i JPK FA (1 lipca 2018 r. wygasną w tym zakresie przepisy przejściowe), ze szczególnym naciskiem na wykazanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
12. Planowane w 2018 r.
– mechanizm split payment tzw. model podzielnej płatności
– automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne on line) i Centralne Repozytorium Kas
– nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
– rejestr podatników VAT z archiwum i numerami rachunków bankowych prowadzony przez Szefa KAS
– utworzenie Centralnego Rejestru Faktur
– ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych
– projektowane nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
13. Odpowiedzi na pytania uczestników

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl