fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

TAKTYKI WYWIADU POZNAWCZEGO W PRAKTYCE AUDYTORSKIEJ – trening prowadzenia przesłuchań w audycie i kontroli wewnętrznej

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Uczestnicy treningu:
Stosowny personel, którego rola zawodowa obejmuje m. in. zdobywanie informacji, prowadzenie przesłuchań i weryfikację autentyczności zeznań. Departamenty rewizyjne, departamenty bezpieczeństwa w bankach, urzędach skarbowych, audytorzy i personel kontroli wewnętrznej.

Cele treningu:
Poszerzenie u uczestników kwalifikacji z zakresu technik zdobywania informacji, przesłuchiwania personelu, podejrzanych i świadków. Profesjonalna diagnoza kłamstwa i bluffu. Aranżacja optymalnej, zindywidualizowanej do celu i podmiotu strategii przesłuchania. Socjotechniki rozbijania zmowy milczenia i algorytmy oceny potencjalnych zagrożeń defraudacyjnych.

 

PROGRAM RAMOWY

1. Runda otwarcia
– wprowadzenie do problematyki i wskazanie na cele treningu

2. Psychologia presji w komunikacji 5-kanałowej
– wpływ kodów komunikacji na układ nerwowy odbiorcy; wpływ słów, składni,
form gramatycznych, emisji głosu, ekspresji ciała, (neurosemantyka)
– wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne

3. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne w procesie przesłuchiwania
– rozwinięcie systemu kar i nagród psychologicznych w dialogu
– wywoływanie stanów bezradności (hamowanie transmarginalne)
– Efekt Otella, Ryzyko Brokawa i Efekt Bumerangowy w przesłuchiwaniu
– wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne

4. Strategie przesłuchiwania- adaptacja ścieżek dialogowych i trening
– poznanie modeli wywiadu poznawczego, w oparciu o gotowe arkusze coachingowe
– przesłuchiwanie osoby bez jej określonego statusu (co wie na dany temat)
– przesłuchiwanie osoby o statusie podejrzanej
– przesłuchiwanie osoby o zdefiniowanym statusie winy lub współudziału
– przesłuchiwanie osoby o statusie świadka
– przesłuchiwanie w celu rozbicia zmowy milczenia
– wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne

5. Modele interwencji prewencyjnych
– wywiad poznawczy, mający na celu określić podatność departamentu na nadużycia
– strategie zabezpieczające departament przed potencjalnymi defraudacjom
– ćwiczenia symulacyjne z wykorzystaniem arkuszy coachingowych

6. Techniki i scenariusze technik wiązanych
– dramatyczny trójkąt Karpmana w strategii wywiadu poznawczego
– model 1/1
– model 2/1
– model 3/1

7. Trening detekcji kłamstwa i bluffu
– trening detekcji oparty na analizie lingwistycznej
– test cyfrowy
– analiza kodów mimiki i emisji głosu
– test Ashafenburga
– test pokerowy (detekcja kłamstwa w mikrosygnałach głosu i neuromimiki)

Uwaga: Wysoka efektywność treningu jest gwarantowana, z uwagi na zastosowanie w ćwiczeniach symulacyjnych, gotowych scenariuszy dialogu i metod (arkusze coachingowe), które także po treningu stanowią dla uczestników, trwałą wartość instruktażową. Każdy krok, kolejność i ewaluację zachowania , uczestnicy mają zapisane w arkuszach.

 

Komentarz – na jakich podstawach praktycznych opiera się trening?
Praktycy czynności śledczo-dochodzeniowych, czyli policjanci, detektywi i prokuratorzy na drodze swoich doświadczeń zawodowych (licznych przesłuchań) określili w intuicyjny, naturalny sposób dwie kategorie przesłuchiwanych (podejrzanych i świadków). Podział ten klasyfikuje przesłuchiwanych na: przesłuchiwanych skłonnych do współpracy (ekspresja lęku lub konformizmu), oraz przesłuchiwanych nieskłonnych do współpracy (ekspresja biernego oporu i nonkonformizmu). W stosunku do jednych jak i do drugich, stosuje się inne techniki w przesłuchaniach. W oparciu o obserwację i analizę, psychologowie specjalizujący się w psychologii sądowej i kryminalistyce, dokonali praktycznej ilustracji tychże metod.
Pomijając szczegółowe techniki motywowania podejrzanego lub świadka do zeznań, można wyróżnić dwie generalne strategie prowadzenia przesłuchań. Pierwsza z nich, zalecana w stosunku do przesłuchiwanego nieskłonnego do współpracy, przyjmującego postawę biernego oporu lub arogancji, to amerykańska technika Buckleya . Druga strategia, mająca zastosowanie w stosunku do przesłuchiwanego skłonnego do współpracy, to brytyjska technika Baldwina. Ogólnie można powiedzieć, że pierwsza z nich, czyli technika Buckleya, opiera się na otwartej presji, psychomanipulacji, podstępie i bluffie. Technika Baldwina opiera się natomiast na dobrym przygotowaniu, planowaniu i wyższych umiejętnościach społecznych przesłuchującego. Zakłada budowanie relacji, a nawet personalnej więzi i wyklucza demonstrację osobistej niechęci oraz agresji werbalnej przesłuchującego. W koncepcji Baldwina celem jest subtelne (nie ostentacyjne) wywołanie konfliktu intrapsychicznego w sferze emocjonalnej i wolicjonalnej podejrzanego. Wywołanie w jego psychice amalgamatu sprzecznych emocji. Pomieszanie lęku z agresją, agresji z bezradnością, bezradności z poczuciem winy itd. Ten dysonans stanowi o ukrytej sile presji.
Dwie powyższe strategie zawierają ok.15 technik psychologicznych, mających praktyczne zastosowanie w dialogu przesłuchania. Ponadto na podstawie badań stwierdzono, że najlepsi, najbardziej efektywni oficerowie w jednym przesłuchaniu w stosunku do jednego podejrzanego stosują średnio 5,62 techniki, spośród 15-stu im znanych. Tak więc można wnioskować, że efektywność przesłuchiwania, zależy m. in. od bogatego repertuaru technik dialogu i zdolności kierowania nastrojem emocjonalnym w zmiennych warunkach wywiadu poznawczego.
Trening ten, zawiera w swej treści adaptację wyłącznie nieinwazyjnych technik zawartych w dwóch ogólnych strategiach, jak również szereg innych mechanizmów przesłuchiwania, opartych na sprawdzonych i zgodnych z konwencją poszanowania humanistycznych wartości, modelach.

Cena: 850 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl