fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT – 2020

Kategoria: ,

Cele szkolenia:
Na przedsiębiorstwach ciąży obowiązek samoobliczenia podatku VAT. Celem niniejszeg- szkolenia będzie przedstawienie zasad opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług oraz importu usług. W trakcie szkolenia przedstawiona zastanie definicja świadczenia usług oraz importu usług, sposobu ustalenia ich miejsca opodatkowania (w tym zmiany w zakresie usług związanych z nieruchomościami wynikające z przepisów unijnych), moment podstawia obowiązku podatkowego, zasady ustalania podstawy opodatkowania i jej korekty, przedstawione zostaną stawki i zwolnienia właściwe dla usług. Przedstawione zostaną również zasady dokumentowania świadczenia usług oraz dokonania importu usług i tzw. „eksportu usług”. Przedstawione zostaną także zmiany podatku VAT z latach 2019 i 2020.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest d- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w przedsiębiorstwach.

Świadczenie usług krajowych
1. Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT
2. Odpłatność świadczenia usług
3. Usługi w przepisach ustawy – VAT a klasyfikacje statystyczne
4. Definicja usługi
5. Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi
6. Podstawa opodatkowania usługi, w tym:
– Korekta obrotu fakturoweg-
– Korekta obrotu paragonoweg-
– Dotacje
7. Miejsce opodatkowania usługi
8. Moment powstania obowiązku podatkoweg- usługi
9. Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy – VAT
10. Wysokość opodatkowania – stawki i zwolnienia, w tym:
– Stawki przejściowe – 23 i 8% – przedłużenie ich stosowania
– nowa matryca stawek VAT ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
11. Zasady prawidłoweg- rozliczania usług – wybrane przykłady
– Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
– Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami ( wyrok TSWE w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.)).
– Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
– Usługi zakupu licencji i praw autorskich
– Usługi reklamowe
– Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
– Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
– Refaktura usługi szkoleniowej
– Refaktura abonamentu medyczneg-
12. Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:
– Weryfikacja statusu odbiorcy
– Moment powstania obowiązku podatkoweg-
– Dokumentacja

Import usług
1. Definicja importu usług
2. Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu
3. Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi
4. Moment powstania obowiązku podatkoweg- w imporcie usług
5. Miejsce opodatkowania importowanych usług
– Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
– Usługi udzielania pożyczek
– Usługi pośrednictwa dla biura turystyczneg-
– Usługi dostarczania informacji
– Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
– Usługi agencyjne
– Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
– Usługi organizowania targów
– Usługi szkoleniowe
– Usługi księgowe
– Usługi przetwarzania danych
– Usługi remontowo-budowlane
– Transport towarów pomiędzy państwami UE
– Usługa międzynarodoweg- transportu towarów
– Transport towarów poza terytorium UE
– Usługi niematerialne
– Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze – w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE
6. Rozporządzenie wykonawcze UE
7. Podstawa opodatkowania importu usług
8. Zaliczka w imporcie usług
9. Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu
10. Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,
11. Skutki prawn- podatkowe nieopodatkowania importu usług

Zagadnienia wspólne
12. Przeliczanie podstaw opodatkowania wyrażonych i denominowanych w walucie obcej
13. Podatek naliczony
– Definicja
– Podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należneg- od importu usług
– Terminy odliczenia podatku naliczoneg-
– Katalog wyłączeń
– Odliczenie proporcjonalne i korekta
– Prewskaźnik – czy przedsiębiorstwa mają obowiązek g- stosować
14. Rejestracja VAT UE – w tym przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT UE
15. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące

Aktualne problemy– wybrane zagadnienia
16. VAT od samochodów osobowych, w tym paliw- d- samochodów osobowych – przedłużenie stosowania ograniczenia d- 31 grudnia 2022 r.
17. Ulga na złe długi
18. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym – likwidacja od 1 listopada 2029 r. (przepisy przejściowe)
19. Dokumentowanie – kasy fiskalne (wybrane zagadnienia), faktur i faktury elektroniczne, w tym:
– Od 1 maja 2019 r. obowiązują kasy fiskalne on0line, jak dług- można stosować „stare” kasy
– Zasady zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących
– Obecne kryteria techniczne stosowania kas
– Anulowanie faktury,
– Korekta faktury – korekty zbiorcze
– Nowe zasady przechowywania faktur
– Nowe zasady wystawiania faktur elektronicznych
20. Jednolity Plik Kontrolny
– omówienie JPK VAT, w tym nowy schemat JPK_VAT(3)
– omówienie JPK FA, ostatnia wersja JPK-FA(3)
– nowa struktura JPK_FA_RR od 1 września 2019 r.
– od 1 kwietnia 2020 r. zastąpienie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) schematem JPK_V7 (JPK_V7K) – przepisy przejściowe, kary porządkowe, nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez podatnika VAT czynneg-
21. Podzielona płatność i rachunek VAT
• od 1 listopada 2019 r. przymusowa podzielona płatność na niektóre towary i usług (obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)
22. Pozostałe zmiany obowiązujące od początku 2019 r.
– Opodatkowanie bonów towarowych
– Zmiany zasad zwrotu podatku – dotyczy niektórych podatników
– Zmiany dotyczące szacowania podstawy opodatkowania
– Zmiany dotyczące rejestracji VAT
– Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.
23. Pozostałe zmiany w 2019 r. i 2020 r. , w szczególności:
– nowe zasady wystawiania faktur d- paragonów (gdy faktura ma wykazywać NIP nabywcy) – od 1 stycznia 2020 r. (sankcje)
– rejestr podatników VAT z archiwum i numerami rachunków bankowych prowadzony przez Szefa KAS – od 1 września 2019 r. (ważne zmiany w KUP od 1 stycznia 2020 r.) – ważne Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r.
– modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części – od 1 września 2019 r.
– doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE – od 1 września 2019 r.
– wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotoweg- w VAT (d- 200 tys. zł roczneg- obrotu) przez niektóre grupy podatników – od 1 września 2019 r.
– zmiany w zakresie faktur VAT RR – od 1 września 2019 r.
– zmiany w zakresie dokumentacji uprawniającej d- stosowania stawki 0% dla dostaw WDT – od 1 stycznia 2020 r.
– zmiany w zakresie magazynu konsygnacyjneg- (WDT/WNT) – od 1 stycznia 2020 r.
– zmiany w zakresie miejsca opodatkowania tzw. dostaw łańcuchowych – od 1 stycznia 2020 r.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl