fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT – 2019

Kategoria: ,

Cele szkolenia:
Na przedsiębiorstwach ciąży obowiązek samoobliczenia podatku VAT. Celem niniejszeg- szkolenia będzie przedstawienie zasad opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług oraz importu usług. W trakcie szkolenia przedstawiona zastanie definicja świadczenia usług oraz importu usług, sposobu ustalenia ich miejsca opodatkowania (w tym zmiany w zakresie usług związanych z nieruchomościami wynikające z przepisów unijnych), moment podstawia obowiązku podatkowego, zasady ustalania podstawy opodatkowania i jej korekty, przedstawione zostaną stawki i zwolnienia właściwe dla usług. Przedstawione zostaną również zasady dokumentowania świadczenia usług oraz dokonania importu usług i tzw. „eksportu usług”. Przedstawione zostaną także zmiany podatku VAT, które wzeszły w życie z początkiem bieżąceg- roku oraz dalsze planowane zmian teg- podatku w 2019 r.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest d- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w przedsiębiorstwach.

Prowadzący:
Marcin Szymankiewicz – doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistyczneg- Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym firmy dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji (książki i artykuły) z zakresu prawa podatkowego.

Świadczenie usług krajowych
1. Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT
2. Odpłatność świadczenia usług
3. Usługi w przepisach ustawy – VAT a klasyfikacje statystyczne
4. Definicja usługi
5. Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi
6. Podstawa opodatkowania usługi, w tym:
– Korekta obrotu fakturoweg-
– Korekta obrotu paragonoweg-
– Dotacje
7. Miejsce opodatkowania usługi
8. Moment powstania obowiązku podatkoweg- usługi
9. Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy – VAT
10. Wysokość opodatkowania – stawki i zwolnienia, w tym:
– Stawki przejściowe – 23 i 8% – przedłużenie ich stosowania
11. Zasady prawidłoweg- rozliczania usług – wybrane przykłady
– Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
– Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami
– Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
– Usługi zakupu licencji i praw autorskich
– Usługi reklamowe
– Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
– Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
– Refaktura usługi szkoleniowej
– Refaktura abonamentu medyczneg-
12. Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:
– Weryfikacja statusu odbiorcy
– Moment powstania obowiązku podatkoweg-
– Dokumentacja

Import usług
1. Definicja importu usług
2. Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu
3. Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi
4. Moment powstania obowiązku podatkoweg- w imporcie usług
5. Miejsce opodatkowania importowanych usług
– Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
– Usługi udzielania pożyczek
– Usługi pośrednictwa dla biura turystyczneg-
– Usługi dostarczania informacji
– Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
– Usługi agencyjne
– Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
– Usługi organizowania targów
– Usługi szkoleniowe
– Usługi księgowe
– Usługi przetwarzania danych
– Usługi remontowo-budowlane
– Transport towarów pomiędzy państwami UE
– Usługa międzynarodoweg- transportu towarów
– Transport towarów poza terytorium UE
– Usługi niematerialne
– Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze – zmiany od 1 stycznia 2015 r. w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE
6. Rozporządzenie wykonawcze UE
7. Podstawa opodatkowania importu usług
8. Zaliczka w imporcie usług
9. Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu
10. Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,
11. Skutki prawn- podatkowe nieopodatkowania importu usług

Zagadnienia wspólne

12. Przeliczanie podstaw opodatkowania wyrażonych i denominowanych w walucie obcej
13. Podatek naliczony
– Definicja
– Podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należneg- od importu usług
– Terminy odliczenia podatku naliczoneg-
– Katalog wyłączeń
– Odliczenie proporcjonalne i korekta
– Prewskaźnik – czy przedsiębiorstwa mają obowiązek g- stosować
14. Rejestracja VAT UE – w tym przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT UE
15. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące

Aktualne problemy– wybrane zagadnienia

16. VAT od samochodów osobowych, w tym paliw- d- samochodów osobowych – przedłużenie stosowania ograniczenia d- 31 grudnia 2019 r.
17. Ulga na złe długi, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.
18. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym, w tym planowane zmiany
19. Dokumentowanie – kasy fiskalne (wybrane zagadnienia), faktur i faktury elektroniczne, w tym:
– Od 1 maja 2019 r. obowiązują kasy fiskalne on0line, jak dług- można stosować „stare” kasy
– Zasady zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących
– Obecne kryteria techniczne stosowania kas
– Anulowanie faktury,
– Korekta faktury – korekty zbiorcze
– Nowe zasady przechowywania faktur
– Nowe zasady wystawiania faktur elektronicznych
20. Jednolity Plik Kontrolny
– omówienie JPK VAT, w tym nowy schemat JPK_VAT(3)
– omówienie JPK FA
– planowane zastąpienie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) schematem JPK_VDEK
21. Podzielona płatność i rachunek VAT, w tym planowane zmiany
22. Pozostałe zmiany obowiązujące od początku 2019 r.
– Opodatkowanie bonów towarowych
– Zmiany zasad zwrotu podatku – dotyczy niektórych podatników
– Zmiany dotyczące szacowania podstawy opodatkowania
– Zmiany dotyczące rejestracji VAT
– Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych już od 18 kwietnia 2019 r.
23. Planowane zmiany w 2019 r. , w szczególności:
– nowe zasady wystawiania faktur d- paragonów (gdy faktura ma wykazywać NIP nabywcy)
– matryca stawek podatkowy, w tym: zastąpienie PKWiU przez NC; wiążąca informacja stawkowa
– rejestr podatników VAT z archiwum i numerami rachunków bankowych prowadzony przez Szefa KAS (uchwalona zmiana)
– utworzenie Centralneg- Rejestru Faktur
– modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
– doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE
– wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty now- powstałe;
– obniżeniu wysokości dodatkoweg- zobowiązania podatkoweg- d- 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej
– wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotoweg- w VAT (d- 200 tys. zł roczneg- obrotu) przez niektóre grupy podatników
– zmiany w zakresie faktur VAT RR.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl