fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR) vs. Ustawa o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku?

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych. Zapraszamy działy HR, marketing, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych. Na szkoleniu będziemy omawiali wpływ Rozporządzenia zarówno na sektor publiczny, jak i prywatny.

Celem szkolenia jest:

 1. dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, które będą stosowane od 25 maja 2018 r. wynikających z RODO.
 2. przedstawienie porównania obowiązków organizacji (Spółek, instytucji publicznych) i praw osób, których dane są gromadzone, obecnie i po 25 maja 2018 roku.
 3. przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych związanych z wejściem w życie RODO,
 4. zbudowanie „bazy informacji” o RODO, dzięki której będę mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w organizacji.

 

Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych!

Główne zalety szkolenia:

 • Konkretny cel szkoleniowy – Założeniem szkolenia RODO vs UODO jest porównanie przepisów obu aktów prawnych i wskazanie uczestnikom szkolenia głównych obszarów zmian. Chcemy, aby każda z osób wychodząc ze szkolenia, miała realistyczny obraz zmian związanych z wejściem w życie RODO.
 • Trener jest praktykiem – nasz trener oprócz prowadzenia szkoleń, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu ochrony danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, zamiast mnożenia problemów i wątpliwości.
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Nawiązujemy żywy kontakt z uczestnikami. Nadajemy szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

1.Wprowadzenie

 • Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
 • Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
 • RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r.                           (zastosowanie RODO)

2. Podstawowe pojęcia

 • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?

           –  podstawy i terminologia według UODO

 • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?

            – zmiany w podstawowych definicjach

            – nowe definicje i terminy w RODO

           – Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice

3. Filar I: Legalność przetwarzania danych osobowych

            Filar I: Legalność według UODO (przypomnienie):

 • Zasady przetwarzania danych w UODO
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych na gruncie UODO
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich

            Filar I: Legalność według RODO:

 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem regulacji dot. udzielania zgody w tym wyrażenia zgody przez dziecko
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Trans graniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie
 • Pojęcie profilowania – warunki legalnego tworzenia profili.

 4. Filar II: Świadomość przetwarzania danych osobowych

            Filar II: Świadomość według UODO (przypomnienie):

 • Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
 • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości

            Filar II: Świadomość według RODO:

 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

5. Filar III: Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

            Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie):

 • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
 • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

            Zabezpieczenia według RODO:

 • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
 • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • certyfikacja i kodeksy postępowania
 • rejestrowanie czynności przetwarzania

6. Filar IV: Obowiązki względem Regulatora

           Obowiązki względem Regulatora według UODO (przypomnienie):

 • zgłaszanie zbiorów danych do GIODO
 • zgłaszanie ABI do GIODO

            Obowiązki względem Regulatora według RODO:

 • zgłaszanie IOD
 • zgłaszanie incydentów
 • konsultowanie innowacyjnych procesów na danych z regulatorem
 • uwzględnianie wytycznych i zaleceń

7. Filar V: Prawa osób, których dane są przetwarzane

            Prawa osób, których dane są przetwarzane według UODO (przypomnienie):

 • obowiązki informacyjne,
 • pozostałe prawa:
  • wycofanie zgody,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do informacji,
  • żądanie zaprzestania przetwarzania z uwagi na szczególną sytuację,

            Prawa osób, których dane są przetwarzane według RODO:

 • nowe treści obowiązków informacyjnych
 • pozostałe prawa, np.:
  • wycofanie zgody
  • przenoszenie danych
  • prawo do bycia zapomnianym
  • prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
  • prawo do sprostowania
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do sprzeciwu
 • tryby korzystania z praw

8. Pozostałe zagadnienia:

 • nowe kompetencje regulatora, kary finansowe. Szacowanie realnego ryzyka prawnego
 • jak skutecznie przygotować się do wejścia w życie RODO?
 • korzyści i zagrożenia związane z wejściem w życie RODO
 • źródła wiedzy i informacji związanej z RODO

Cena: 690 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl