fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Prawo ubezpieczeń społecznych w teorii i praktyce-aktualne problemy, korekta deklaracji ZUS, zmiany podlegania ZUS i zasiłkach od 2018, 2019, e-zwolnienia, jedno konto dla płatności, inne zagadnienia w praktyce

Kategoria: , ,

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia:
1. ZUS 2019 – usystematyzowanie wiedzy, najnowsze wyjaśnienia i ustawa w zakresie zmian w podleganiu ZUS przedsiębiorców od 2019
2. ZASIŁKI 2019 – usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasiłków. Potrącenia z zasiłków zmiany od 01-07-2018 i od 01.03.2019
3. Omówienie zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących terminów przechowywania dokumentów od stycznia 2019 r. oraz wprowadzonych nowych druków ZUS OSW, ZUS RIA, raportu RPA.
– ZUR RPA – zasady przygotowania, dane niezbędne
– ZUS OSW I ZUS RIA – zasady przygotowania, przesyłania, dodatkowe obowiązki wobec pracowników
– ZUS ZWUA 2019
– DRA 2019
– DRA cz.II, RCA cz. II -2019 rok
– Nowe dane w informacji dla pracownika
4. Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):
– okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia i zasiłku
– przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
– kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich – kto przeprowadza,
– okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, po świadczeniu rehabilitacyjnym, gdy przerwa trwała do 60 dni lub powyżej 60 dni, gdy była wypełniona okresem niewykonywania pracy, okresy, które wlicza się do okresu zasiłkowego i których nie wlicza się do okresu zasiłkowego
– wysokość świadczeń chorobowych, wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu na przełomie roku dla pracownika, który skończył 50 lat
– zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, wymagane dokumenty, okres przysługiwania, wysokość świadczenia, waloryzacja
5. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich, elektronicznych zwolnień lekarskich, dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych:
– wystawianie przez lekarza e-ZLA, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu
– zwolnienia w okresie przejściowym do 30 czerwca 2018 r.
– przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
– obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
– dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
– posiadającego profil płatnika
– nieposiadającego profilu płatnika
– dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
– pierwszego zwolnienia
– kolejnych zwolnień
– przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
– posiada profil płatnika
– nie posiada profilu płatnika składek
– zasady postępowania po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
– zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA, ZUS ZLA) – kiedy może służyć do wypłaty świadczeń
6.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
– zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, preferencyjne zasady
– dokumenty potwierdzające wypadek oraz chorobę zawodową,
– przypadki, w których świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują
7.Zasiłek macierzyński:
– za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
– za okres urlopu rodzicielskiego:
– możliwość odroczenia urlopu
– wydłużenie urlopu rodzicielskiego po podjęciu pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania
– możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców – przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego i dzielić się uprawnieniami z ojcem dziecka: skrócenie urlopu macierzyńskiego przez matkę, pobyt dziecka w szpitalu, pobyt matki w szpitalu, matka niezdolna do samodzielnej egzystencji
– inne przypadki, w których z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka: śmierć ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka, podjęcie pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka – wysokość zasiłku, w tym w razie wykonywania pracy i przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%
– podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
– ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
– ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
– dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
– wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
-za okres urlopu ojcowskiego
8. Zasiłek opiekuńczy:
– przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku
opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego
– dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego, nowe druki Z15A i Z15B
9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:
– okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
– definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
– składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
– składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu, zasady uzupełniania
– składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
– zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
– składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
– umowy zlecenia z własnym pracownikiem, umowy na kolejne okresy, na nakładające się okresy
– zaliczkowa wypłata składnika
– niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
– zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a składniki za okresy kwartalne, roczne
– minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
– ponowne ustalanie podstawy wymiaru
– podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom tymczasowym
– nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom delegowanym wykonującym pracę za granicą
10. Odpowiedzi na pytania

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl