fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Prawo pracy

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

CZĘŚĆ I ZMIANY W PRAWIE PRACY
– Dokumentacja pracownicza – zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia.
– Możliwość prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej.
– Możliwość skrócenia okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat.
– Nowa część C akt osobowych.
– Wzór świadectwa pracy – omówienie.
– Elektroniczne zwolnienia lekarskie i kontrole ZUS.
– Zasady weryfikacji kandydatów do pracy.
– Przetwarzanie danych osobowych pracowników – zakres danych, których może żądać pracodawca.
– Monitoring, zasady i wymogi dotyczące wprowadzenia i funkcjonowania monitoringu z zakładzie pracy (z uwzględnieniem RODO).
– Nowelizacja Ustawy o związkach zawodowych – konsekwencje dla pracodawców.
– Zmiany w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa – wyzwania dla działów HR.
– Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – ochrona sygnalistów, konsekwencje dla pracodawców.

CZĘŚĆ II CZAS PRACY
1. Pojęcie czasu pracy
– Czas pracy = efektywne wykonywanie pracy? Co oznacza pozostawanie w dyspozycji, gotowość podjęcia pracy, oczekiwanie na pracę, obecność w pracy?
– Miejsce świadczenia pracy.
– System czasu pracy a rozkład czasu pracy.
– Czas pracy a podróż służbowa.
– Czas pracy pracowników mobilnych.
– Czas pracy kadry zarządzającej.
– Dyżury.
– Okresy odpoczynku.
– Nowe udogodnienia dla pracowników opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi czy wymagającymi specjalnego kształcenia.
2. Odpowiedzialność za łamanie przepisów o czasie pracy
– Kiedy pracodawca narusza przepisy o czasie pracy?
– Kontrola pracowników przez przełożonych a ich efektywność.
– Najczęściej popełniane błędy, czy i jak można ich uniknąć lub naprawić?
– Godziny nadliczbowe (rozliczanie, okres rozliczeniowy, normy roczne).

CZĘŚĆ III UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PRACOWNIKÓW
1. Urlopy macierzyńskie rodzicielskie i inne
– Korzystanie z urlopów na dziecko.
– Korzystanie z urlopu ojcowskiego.
– Możliwość późniejszego wykorzystania urlopu rodzicielskiego.
– Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu.
– Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy.
– Uprawnienie do zasiłku w razie podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka.
– Zasady udzielania urlopu wychowawczego.
– Terminy składania wniosków o urlop rodzicielski oraz wychowawczy.
– Dzielenie się urlopami przez rodziców bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
– Korzystanie z urlopów przez osoby najbliższe.
– Korzystanie z dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
2. Urlop wypoczynkowy oraz inne dni wolne od pracy.

CZĘŚĆ IV ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
1. Rozwiązywanie umów o pracę przez pracodawcę
– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (kiedy stosować, jakie są zalety tego trybu).
– Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (umowy na czas nieokreślony, kreślony, umowy na okres próbny.
– Wymogi formalne (gromadzenie dokumentacji uzasadniającej zwolnienie pracownika, ocena przyczyn do zwolnienia).
– Wymogi faktyczne (rozmowy naprawcze, potencjalni świadkowie).
– Przyczyny wypowiedzenia – uzasadnienie (przykłady z praktyki i orzecznictwa).
– Wypowiedzenie zmieniające
– Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
– Przyczyny (przykłady z praktyki i orzecznictwa).
– Doręczenie pracownikowi oświadczenia rozwiązaniu umowy o pracę bez Wypowiedzenia a zachowanie miesięcznego terminu – praktyczne problemy, kontrowersyjne orzecznictwo.
2. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
– Likwidacja stanowiska pracy.
– Zmiany organizacyjne.
– Przyczyny ekonomiczne.
– Kryteria doboru pracownika do zwolnienia.
– Tzw. zwolnienia indywidualne w trybie ustawy o „zwolnieniach grupowych”.
3. Związki zawodowe i przedstawiciele pracowników
– Obowiązki konsultacyjne i informacyjne wynikające z przepisów kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych.
– Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, członków rad pracowników, społecznych inspektorów pracy.
– Procedura konsultacji, procedura zgody.
4. Roszczenia przysługujące pracownikowi w razie niezgodnego z przepisami bądź nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy
5. Najważniejsza (w tym najnowsza praktyka orzecznicza).

W ramach szkoleń zostały przygotowane ćwiczenia oraz praktyczne warsztaty, w tym ćwiczenie konkretnych sytuacji i podejścia do pracowników w relacjach związanych zwłaszcza ze zwalnianiem pracowników.

 

Prowadząca

Alicja Biernat specjalizuje się w prawie pracy i jest to jej zawodowe hobby. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznym doradztwie z zakresu tej dziedzin prawa, które zdobywała w dobrych kancelariach prawniczych pracując z cenionymi ekspertami. Była również specjalistą w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Alicja wspiera klientów polskich i zagranicznych w przygotowaniu strategii związanych z optymalizacją czasu pracy, zwolnieniami pracowników, kształtowaniu relacji z pracownikami. Pomaga klientom w negocjacjach ze związkami zawodowymi, procedurach zmiany układów zbiorowych, przejęciach pracowników i restrukturyzacjach pracowniczych. Doradza również, jak tworzyć prawidłową i funkcjonalną dokumentację pracowniczą, a także regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Reprezentuje Klientów przed Sądem Pracy, wspiera podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl