Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Prawo pracy – wybrane zagadnienia

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKA 

1. Umowy cywilnoprawne vs. umowy o pracę

 • Zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych – zasady, dopuszczalność.
 • Elementy stosunku pracy różniące umowy cywilnoprawne od umów o pracę.
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Czy działalność gospodarczą można uznać za stosunek pracy?
 • Jakie mamy rodzaje umów o pracę i jakie są zasady ich stosowania?
 • Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
 • Zwalnianie pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

2. Rekrutacja

 • Rozmowy rekrutacyjne: co wolno a czego nie – jakie dane osobowe można pozyskać od kandydatów do pracy a jakie od pracowników?
 • Wstępne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą: forma i treść uzgodnień (ustne, pisemne , przesłane pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji zdalnej) – czy są ważne, wiążące?; Jeśli tak – jakie warunki muszą być spełnione?
 • Rodzaje uzgodnień (gentelmen’s agreement, list intencyjny, opis stanowiska, plan bonusowy i inne).
 • Kiedy list intencyjny może być umową przedwstępną? Prawa i roszczenia pracownika vs. konsekwencje dla pracodawcy.
 • „Lepsza propozycja” – gdy pracownik rozwiązuje umowę jeszcze przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy, inne przypadki rezygnacji.

 

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ – ZMIANY, TRUDNE PRZYPADKI, DOBRE PRAKTYKI

1. Zmiana długości okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony

 • Możliwość skrócenia bądź wydłużenia okresu wypowiedzenia
 • Zastosowanie nieprawidłowego okresu wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

2. Zmiana terminów do odwołania od wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę – wpływ na praktykę

3. Zmiany w wydawaniu świadectw pracy

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy w zakresie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy
 • Pomocniczy wzór świadectwa pracy
 • Planowane zmiany:
  – świadectwo pracy pracownika tymczasowego
  – wydłużenie terminów na wydanie bądź sprostowanie świadectwa pracy
  – nowe zasady w przypadku zawarcia ugody oraz wydania prawomocnego orzeczenia sądu

4. Rozwiązywanie umów o pracę przez pracodawcę

 • Przyczyny rozwiązania umowy o prace na czas nieokreślony – podejście sądów, najnowsze orzecznictwo
 • Utrata zaufania – w jaki sposób o niej pisać?
 • Trudny, konfliktowy pracownik
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
 • Przyczyny (przykłady z praktyki i orzecznictwa).
 • Doręczenie pracownikowi oświadczenia rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia a zachowanie miesięcznego terminu
 • Wymogi formalne (gromadzenie dokumentacji uzasadniającej zwolnienie pracownika, ocena przyczyn do zwolnienia).
 • Wymogi faktyczne (rozmowy naprawcze, potencjalni świadkowie).
 • Przyczyny wypowiedzenia – uzasadnienie (przykłady z praktyki i orzecznictwa).
  – praktyczne problemy, kontrowersyjne orzecznictwo.

6. Roszczenia przysługujące pracownikowi w razie niezgodnego z przepisami rozwiązania stosunku pracy – ryzyko pracodawcy

7. Konsultacje z trenerem – konkretne przypadki

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl