fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Prawo pracy w pigułce – szkolenie dla menedżerów

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)


MODUŁ I PRZED ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA

1. Umowy cywilnoprawne vs. umowy o pracę, najnowsze zmiany
– Zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych – zasady, dopuszczalność.
– Elementy stosunku pracy różniące umowy cywilnoprawne od umów o pracę.
– Ustalenie istnienia stosunku pracy w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Czy działalność gospodarczą można uznać za stosunek pracy?
– Jakie mamy rodzaje umów o pracę i jakie są zasady ich stosowania?
– Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy? (planowane zmiany).
– Zmiany w zasadach zawierania umów na okres próbny
– Zmiany w umowach terminowych
– Zwalnianie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

2. Rekrutacja
– Rozmowy rekrutacyjne co wolno a czego nie – jakie dane osobowe można pozyskać od kandydatów do pracy a jakie od pracowników?
– Wstępne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą: forma i treść uzgodnień (ustne, pisemne , przesłane pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji zdalnej) – czy są ważne, wiążące?; Jeśli tak – jakie warunki muszą być spełnione?
– Rodzaje uzgodnień (gentelmen’s agreement, list intencyjny, opis stanowiska, plan bonusowy i inne).
– Kiedy list intencyjny może być umową przedwstępną? Prawa i roszczenia pracownika vs. konsekwencje dla pracodawcy.


MODUŁ II CZAS PRACY

1. Pojęcie czasu pracy
– Czas pracy = efektywne wykonywanie pracy? Co oznacza pozostawanie w dyspozycji, gotowość podjęcia pracy, oczekiwanie na pracę, obecność w pracy?
– Miejsce świadczenia pracy.
– System czasu pracy a rozkład czasu pracy.
– Czas pracy a szkolenia (rodzaje szkoleń, warunki, jakie muszą być spełnione, aby dane szkolenie zaliczyć do czasu pracy).
– Czas pracy a podróż służbowa.
– Czas pracy pracowników mobilnych.
– Czas pracy kadry zarządzającej.
– Kiedy pracodawca narusza przepisy o czasie pracy?
– Najczęściej popełniane błędy, czy i jak można je naprawić?
– Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy?
– Nadzór nad pracownikami, kontrola ich efektywności, zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych – ryzyko menedżera
– Odpowiedzialność za naruszenie przez menedżera przepisów o czasie pracy (odpowiedzialność służbowa, środki prawne stosowane przez PIP, postępowanie mandatowe)

2. Elastyczne rozwiązania – minimalizowanie ryzyka popełnienia wykroczenia
– Wydłużenie okresu rozliczeniowego – wymogi formalne, praktyka, przykładowe zapisy porozumienia.
– „Ruchomy” czas pracy i elastyczne godziny pracy -doba pracownicza, prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
– Wyjścia pracownika w celach prywatnych – doba pracownicza, prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
– Elastyczne rozwiązania – zalety i przeszkody we wprowadzaniu.
– Ustalenie optymalnego okresu rozliczeniowego.
– Ustalenie optymalnego miejsca świadczenia pracy.

MODUŁ III ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

1. Rozwiązywanie umów o pracę przez pracodawcę
– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (kiedy stosować, jakie są zalety/wady tego trybu).
– Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
– Wymogi formalne (gromadzenie dokumentacji uzasadniającej zwolnienie pracownika, ocena przyczyn do zwolnienia).
– Wymogi faktyczne (rozmowy naprawcze, potencjalni świadkowie).
– Przyczyny wypowiedzenia – uzasadnienie (przykłady z praktyki i orzecznictwa).
– Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
– Przyczyny (przykłady z praktyki i orzecznictwa).
– Doręczenie pracownikowi oświadczenia rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia a zachowanie miesięcznego terminu – praktyczne problemy, kontrowersyjne orzecznictwo.

2. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
– Likwidacja stanowiska pracy.
– Zmiany organizacyjne.
– Przyczyny ekonomiczne.
– Kryteria doboru pracownika do zwolnienia.
– Tzw. zwolnienia indywidualne w trybie ustawy o „zwolnieniach grupowych”.

3. Roszczenia przysługujące pracownikowi w razie niezgodnego z przepisami rozwiązania stosunku pracy

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl