Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Lista płac 2018 – omówienie trudnych przypadków. Uchwalone i planowane zmiany w ZUS i płacach na rok 2018

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Dokumentacja płacowa – jak poprawnie sporządzać?
• LISTA PŁAC – dokument płacowy, podatkowy, zusowski
• podstawowe zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy: koszty, ulga podatkowa, skala podatkowa
• poszczególne elementy wynagrodzenia w regulaminach wynagradzania,
• zasady zmiany warunków wynagradzania
• wypełnianie zaświadczeń w kontekście ochrony danych osobowych

2. Wypłata pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia:
• korekta list płac- przykłady, rozliczenie z pracownikiem
• dokumentacja ZUS i podatkowa – rozliczenie z organami skarbowymi

3. Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej

4. Możliwe błędy przy naliczaniu wynagrodzeń:
• wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent:
• ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
• elementy zmienne w podstawie urlopowej (premie, nagrody, dodatki)
• zmiana elementów wynagrodzenia a podstawa urlopowa (zmiana etatu, podwyżka, zmiana sposobu obliczania elementów zmiennych)
• podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika
• ustalanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności,
• rozliczanie godzin nadliczbowych
• ochrona wynagrodzenia za pracę – możliwości potrąceń komornicze i dobrowolnych z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych,
• ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca: oraz w przypadku rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
• ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
• wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
• wynagrodzenie minimalne – zasady stosowania, aneksowania, koszty, ulga

5. Możliwe błędy popełniane w dokumentacji ZUS
Przekroczenie 30-krotności podstawy składek pracownika:
• korekta listy płac
• wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
• dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
• sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty
• sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty – problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym
Przekroczenie 30-krotności a niesłusznie opłacone składki od umów cywilnoprawnych:
• korekta listy płac
• wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
• dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
• sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty
• sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty – problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym
• zwrot zleceniobiorcy oraz byłemu zleceniobiorcy nadpłaconych składek i rozliczenie podatku
Niedopłata składek – zbyt wczesne zaprzestanie pobierania składek ZUS pracownika i zleceniobiorcy:
• korekta listy płac
• wyliczenie niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i nadpłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
• dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
• sposoby rozliczenia powstałej niedopłaty z ZUS, US i pracownikiem bądź zleceniobiorcą
• przykłady
Była umowa o dzieło – jest zlecenie – działania niezbędne po kontroli ZUS
Korekta w związku ze zmianą podlegania składek – zbieg tytułu ubezpieczenia
• odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
• przerwa w ubezpieczeniu z innego tytułu zleceniobiorcy a obowiązek oskładkowania zlecenia,
• problematyka zbiegu tytułu ubezpieczeń
• konsekwencje podatkowe i w składkach ZUS dla „zleceniobiorcy”, obowiązek dopłaty składek i skorygowania zaliczki na podatek dochodowy.

6. Wpływ przekroczenia 30-krotności na podstawę zasiłkową:
• zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
• korekty zasiłków po zwrocie nadpłaconych składek,
• korekta raportów ZUS RSA.

7. Korekty zasiłków na listach płac i w dokumentacji ZUS i podatkowej – inne przypadki:
• wliczenie do podstawy składek składnika przysługującego za czas choroby,
• uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego,
• dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac,
• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,

8. Śmierć pracownika – konsekwencje podatkowe, cywilnoprawne i składkowe.

9. Omówienie uchwalonych i planowanych na rok 2018 zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat oraz podlegania składkom ZUS.

10. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl