fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie i Przywództwo

Dziś od menadżerów oczekuje się już nie tylko zdolności do osiągania celów, ale również dużo większej elastyczności w działaniu, szybkiego i trafnego podejmowania decyzji oraz umiejętności przywódczych.

Celem proponowanych poniżej zakresów tematycznych szkoleń jest nie tylko rozwinie umiejętności zarządczych ale również świadome kształtowanie postawy menadżera przywódcy. Zakresy szkoleń oraz ich moduły mogą być dowolnie kształtowane.

KORZYŚCI I EFEKTY

 • wzrost efektywności w działaniu i realizacji celi firmy przez kadrę kierowniczą
 • podniesienie skuteczności wywierania wpływu na podległych pracowników
 • umiejętność budowania własnego autorytetu i postawy menadżera przywódcy
 • podniesienie własnej motywacji pewności siebie i kreatywności uczestników szkoleń
 • umiejętność zastosowania narzędzi wspomagających podejmowanie trafnych decyzji menagerskich

 

GRUPA DOCELOWA

 • menadżerowie i dyrektorzy zarządzający
 • kierownicy liniowi i średniego szczebli
 • osoby zarządzające grupami osób
 • brygadziści
 • kierownicy zmian
 • kierownicy i liderzy projektów

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Zajęcia warsztatowe których celem jest podniesienie efektywności menagerów na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

 • Różnice między „robieniem” a zarządzaniem
 • Metody właściwego planowania
 • Jak przekształcić strategiczne cele firmy na działania operacyjne swoich zespołów?
 • Strategie wprowadzania planów w życie uwzględniając czas, priorytety oraz możliwości zespołów
 • Motywowanie i angażowanie pracowników oraz właściwa komunikacja
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich realizacji
 • Narzędzia wspomagające podejmowanie trafnych decyzji

W zależności od zakresu zadań i odpowiedzialności menagera szkolenie to może zostać rozszerzone o zagadnienia związane z zarządzaniem na poziomie strategicznym:

 • Analiza strategiczna Określanie celów i planowanie strategiczne
 • Rachunkowość menedżerska i controling
 • Prawo w praktyce menedżera
 • Wdrażanie projektów inwestycyjnych

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

Celem szkolenia/warsztatu jest rozwój kompetencji przywódczych i postaw liderów u menadżerów lub kierowników zespołów.

 • Kształtowanie postawy menadżera przywódcy
 • Style przywództwa – elastyczność i efektywność w zarządzaniu
 • Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu jako lidera
 • Formułowanie wizji i celów w sposób motywujący pracowników
 • Tworzenie klimatu pracy, który wzmacnia relacje menedżer-pracownik
 • Zapobieganie i reakcja na trudne sytuacje i konflikty
 • Umiejętność dostosowanie narzędzi zarządzania i komunikacji do poszczególnych pracowników
 • Umiejętność radzenie sobie ze stresem
 • Wzmocnienie pewności siebie i odwagi w podejmowaniu decyzji a także odpowiedzialności za nie
 • Wzrost samomotywacji i kreatywności w działaniu
 • Coaching i mentoring podstawowe techniki

COACHING W SŁUŻBIE MENEDŻERA

Umiejętności coacha są dziś coraz częściej wymieniane jako jedna z niezbędnych kompetencji menedżera. Celem tego szkolenia jest przedstawienie możliwości jakie daje wykorzystanie coachingu podczas pracy z podwładnymi oraz sposobów i metod jego skutecznego wykorzystania w organizacji. Tematem kolejnego proponowanego szkolenia są umiejętności coachingowe dla menedżerów. Pokażemy w jaki sposób wspierać rozwój pracowników za pomocą metod i technik coachingowych.

 • Zrozumienie czym jest coaching oraz zrozumienie modelu rozmowy coachingowej
 • Kluczowe umiejętności narzędzia i techniki coachingowe – Jak umiejętnie słuchać, zadawać pytania, udzielać informacji zwrotnej?
 • Dostrzeganie różnic indywidualnych w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i umiejętność dopasowania stylu coachingu
 • Wyznaczanie celów coaching’u
 • Budowanie zaufania i relacji w zarządzaniu poprzez coaching

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Program tego warsztatu może być dostosowany odpowiednio do różnych potrzeb grup odbiorców: kierowników zespołów jak, kierowników projektów kierowników liniowych i brygadzistów a także potrzeb świeżo szefów zespołów w których do niedawna byli równoprawnymi członkami.

 • Organizacje zarządzane procesowo i projektowo
 • Jak osiągnąć efekt synergii w zespole?
 • Analiza różnych typów stylów pracy zespołowej oraz ich wpływu na produktywność zespołu
 • Kluczowe cechy i kompetencje szefa zespołu
 • Motywacja i komunikacja w zespole

MOTYWOWANIE I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Celem tego szkolenia jest przedstawienie zasad i narzędzi które podniosą skuteczność metod motywacji pracowników ze strony przełożonych przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich lojalności i chęci do działania

 • Czym jest motywacja a czym motywowanie?
 • Motywatory pozafinansowe
 • Najważniejsze czynniki wpływające na motywację pracowników
 • Umiejętność rozpoznawania motywów działań poszczególnych pracowników
 • Styl kierowania, a motywacja podwładnych
 • Motywowanie przez cele, rozwój, wiedzę, autorytet i przywództwo
 • Motywacyjna komunikacja interpersonalna w zespole
 • Konstruktywna nie demotywująca rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych
 • Planowanie i przygotowywanie zmian w organizacji
 • Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi?
 • Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian
 • Zarządzanie reakcjami na zmianę i motywowanie do ich wdrażania

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Efektywne zarządzanie przez cele wymaga prawidłowego zrozumienia tej idei oraz zadania o prawidłową realizacje całego procesu począwszy od celów strategicznych firmy, poprzez kaskadowanie ich w dół organizacji, monitorowanie, aż po dokonanie oceny ich realizacji.

 • Filozofia „Zarządzania przez cele”
 • Zasady ustalania celów – zasada partycypacji
 • Rozwiązania organizacyjne
 • Metody wyznaczania i realizowania celów
 • Rola menedżera w procesie zmian
 • Umiejętności skutecznego delegowania uprawnień
 • Zagrożenia prawidłowej realizacji procesu

SZTUKA AKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Szkolenie to ułatwi rozumienie procesów komunikacyjnych, różnic osobowości i innych interakcji występujących pomiędzy ludźmi. Celem szkolenia jest wyposarzenie jego uczestników w narzędzia i techniki dające możliwość zapobiegać konfliktom , aktywnego wpływania na ich przebieg oraz ich rozwiązywania

 • Konflikt i jego natura
 • Rozwój i dynamika konfliktów
 • Rodzaje konfliktów
 • Jak tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwiązywaniu konfliktu?
 • Zastosowanie Analizy
 • Transakcyjnej do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • Kreatywność, jako podstawowa kompetencja przy rozwiązywaniu konfliktów

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM

 • Otwartość komunikacyjna – jej specyfika i znaczenie
 • Schemat i zasady komunikacji
 • Skuteczna komunikacja w zespole i pomiędzy różnymi poziomami organizacyjnymi
 • Odpowiedzialność w procesie komunikacji
 • Słowa wspierające porozumiewanie się z innymi
 • Dostosowanie własnego stylu komunikacji do preferencji poszczególnych typów osobowości.

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY MENAGERA

 • Planowanie własnych zadań i priorytetów oraz zadań dla zespołu – plany roczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe
 • Elementy zarządzania projektem: wykres Gantta i Perta
 • Motywacja do realizacji planu – motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Zasady formułowania celów ( metoda SMART) – czy widzisz to, co chcesz osiągnąć? Delegowanie zadań – nie wszystko musisz zrobić sam

 

Przedstawione zakresy tematyczne są  tylko wstępną propozycją tego, co możemy Państwu zaoferować. Ostateczny program szkolenia i narzędzia i ćwiczenie które zostaną wykorzystane powstaje zawsze na bazie indywidualnych potrzeb i uzyskanych od państwa informacji dotyczących  celu szkolenia, grupy odbiorców  a także specyfiki branży.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl