Skuteczność menedżera w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej na poziomie kluczowych cech i umiejętności

Warunki działania organizacji funkcjonujących na rynku zmieniają się tyleż nieustannie co niezwykle dynamicznie. W efekcie tego modyfikowane jest zarówno styl  efektywnego zarządzania jak i  odpowiednie instrumenty osiągania w nim skuteczności.

Nowe organizacje pragnące skutecznie budować swoją przewagę  rynkową w XXI wieku będą  potrzebować  liderów o znacznie większej kreatywności, którzy właściwie  zrozumieją istotę i charakter zmian dokonujących się na rynku i w elastyczny sposób w każdym wymiarze przywództwa będą w stanie adekwatnie na nie zareagować.  Niewątpliwie traktowanie pracowników jako najważniejszego majątku firmy, nie tylko w rozumieniu intelektualnym, jak również, stwarzanie im autentycznych możliwości uwolnienia swoich kompetencji, umiejętności i zaangażowania pełnić decydującą rolę w końcowym sukcesie firmy.  Konieczne zmiany stylu kierowania obejmować będą również wszystkie te techniki i narzędzia zarządzania które w znacznie większym niż dotychczas stopniu stawiać będą na samodzielność, zaangażowanie i elastyczne wykorzystanie potencjału pracownika w rozwój organizacji.

Nowe wyzwania, które stanowią efekt dynamicznych zmian dokonujących się we współczesnej rzeczywistości rynkowej wymagać będą od menedżerów permanentnego rozwoju własnych kompetencji i umiejętności, uważnego śledzenia nowych trendów i  narzędzi które się pojawiają a przede wszystkim elastyczności w wykorzystaniu całej posiadanej i uzupełnianej wiedzy, stosownie do okoliczności i zmian w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla menedżerów:

 

Oto najważniejsze z punktu widzenia skuteczności osobistej obszary składające na psychologiczny profil efektywnego menedżera:

Kreatywność – umiejętność niestandardowego, nowatorskiego spojrzenia nie tylko na pojawiające się problemy ale również w odniesieniu do szans i możliwości które pojawiają się w otoczeniu, będą w wielu sytuacjach decydować o sukcesie bądź porażce.

Wysokie poczucie własnej wartości/ rzeczowość i pewność siebie – Trudno wyobrazić sobie menedżera o niskim poczuciu własnej wartości. Menedżer nie powinien się wahać, musi być pewien swoich umiejętności a jego wewnętrzna spójność i postawa wobec świata powinna się wyrażać na zewnątrz zarówno poprzez wyrazisty, adekwatny do wypowiadanych słów język ciała jak i styl zachowania.

Asertywność – ta umiejętność transparentnego wyrażania swoich poglądów, uczuć i pragnień połączona z poszanowaniem tego co myśli i czuje druga strona przyda się niewątpliwie w skutecznej komunikacji w każdej sytuacji biznesowej ale będzie również podstawą efektywnych negocjacji prowadzących do rozsądnego dla partnerów kompromisu.

Empatia – czyli „współodczuwanie”, postawienie się w pozycji drugiej osoby w ogromnym stopniu odpowiedzialna będzie za właściwe nawiązywanie, rozwijanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z innymi. Będzie tym bardziej przydatna im trudniejsza i bardziej złożona będzie charakterystyka komunikacyjna sytuacji w której znajdzie się menedżer.

Samodyscyplina – absolutnie nieodzowna wszędzie tam gdzie dotyczyć będzie skutecznego zarządzania czasem własnym bądź podległych nam pracowników. Podstawa zarządzania sobą i warunek konieczny stosowania nowoczesnych technik organizacji pracy. Warunek konsekwencji w realizowaniu roli i zadań menedżera.

Umiejętność zarządzania stresem i emocjami (tak własnymi jak i innych) – będą niezbędne w skutecznym radzeniu sobie we wszelkiego rodzaju sytuacjach konfliktowych i konfliktogennych ale jest to także warunek konieczny skutecznego działania w ogóle. To ważny element profesjonalnego profilu menedżera.

Umiejętność rozładowywania (również prewencja) konfliktów – niezwykle istotne w codziennej pracy menedżera; w dużym stopniu zależeć będzie od tego atmosfera pracy w zespole a co za tym idzie cała jego efektywność.  Tak empatia, doskonałe kompetencje komunikacyjne/ negocjacyjne, jak i  zaznaczone powyżej dobre radzenie sobie ze stresem w połączeniu z pozytywnym wpływem na innych odpowiedzialne będą w randze cech kluczowych za rozwój tej umiejętności. W efekcie możliwe stanie się otwarcie przestrzeni do skutecznej współpracy w zespole/ firmie nawet po ostrym konflikcie lub innym rodzaju napięcia pomiędzy pracownikami.

Umiejętność stawiania celów (sobie i innym) – jedna z podstawowych cech efektywnego menedżera nieodzowna w codziennej pracy. Powiązana z planowaniem i zarządzaniem czasem/ sztuką wyznaczania priorytetów co umożliwi np. oddzielenie spraw ważnych od pilnych, jak również opracowanie właściwych harmonogramów – skuteczną pracę projektową.

Umiejętność motywowaniato dzięki niej można będzie nawet w bardzo przeciętnych pracownikach wzbudzić entuzjazm i wskazać im, w jaki sposób mogą realizować swoje cele osobiste dzięki pełnemu zaangażowaniu w realizację planów/ strategii  firmy.

Dobra kondycja fizyczna  – uprawianie sportu, dbałość o kondycję, odpowiednie odżywianie – wszystko to pomaga zachować sprawność psychofizyczną na wysokim poziomie oraz chroni przed skutkami nadmiernego stresu. W efekcie daje menedżerowi możliwość prawdziwie efektywnego działania w każdych warunkach.

Zmysł obserwacji i wyczucie  – umiejętność słuchania, wyciągania wniosków, identyfikowania momentu, w którym należy interweniować to istotne kompetencje, jakie powinna posiadać osoba zarządzająca zespołem. Odpowiednio wcześnie wykryte problemy pozwalają na wprowadzenie modyfikacji, np. przeniesienia zadań na inną osobę.

Umiejętność kontrolowania i elastyczność – obserwacja postępów na projektach i w zespole to kolejny ważny element menedżerskiej codzienności. Kontrola powinna być jawna i dawać pracownikom poczucie bezpieczeństwa, tego, że są sprawdzani nie po to, by wykryć ich nieudolność, ale po to, by sprawdzić czy uda się zrealizować projekt w wyznaczonym terminie i zgodnie z założeniami, a w razie potrzeby odpowiednio zareagować i modyfikować plany odpowiednio rozdzielając działania, by osiągnąć cel.

Świadomość roli i umiejętność prezentowania – dobry menedżer powinien być wzorem dla całego zespołu. Jego działania mają pokazywać, że potrafi poprowadzić zespół do sukcesu, odpowiedzieć na potrzeby klienta i rozwijać firmę. Ważna jest tu także charyzma z jaką menedżer przedstawia cele i strategię ich osiągnięcia, ale także otwartość na sugestie pracowników, co pozwoli uwolnić ich potencjał i usprawniać pracę.

Rozwój przez doświadczenie

Jeśli chcesz zostać menedżerem nie możesz bać się wyzwań i powinieneś poszukiwać możliwości rozwoju w różnych dziedzinach. Nauka przez doświadczenie jest niezastąpiona, jeśli chcesz dojść w swojej profesji do perfekcji. Trzeba jednak pamiętać, że podstawą jest obserwacja swoich działań, przygotowanie na porażki i wyciąganie z nich wniosków. Za każdym razem, kiedy skutek odbiega od założonych planów warto poddać kolejne kroki analizie i zadać sobie pytania o to, w którym momencie popełniliśmy błąd, czy mogliśmy temu jakoś zaradzić, jak moglibyśmy zachować się w podobnej sytuacji w przyszłości i które kompetencje powinniśmy rozwijać, by być jeszcze lepszym menedżerem.

Wyjątkowe umiejętności komunikacyjne na które składają się zarówno umiejętności  retoryczne, jak i technika/ sposób mówienia, struktura samej wypowiedzi, werbalne i niewerbalne techniki aktywnego słuchania no i oczywiście decydujący o wyrazistości przekazu język ciała (kontakt wzrokowy, postawa i sposób poruszania się, gestykulacja, mimika a nawet sposób ubierania się).

Kolejne, wymieniane we współczesnej literaturze dotyczącej nowoczesnego zarządzania, cechy i umiejętności menedżera które będą niezwykle przydatne to:

 • niezwykle wysoki poziom percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości i samego siebie
 • równie wysoki poziom motywacji i zaangażowania połączony z wielką siłą emocjonalną i dobrze zintegrowaną, dojrzałą osobowością
 • możliwość analizy przesłanek kulturowych, myśleniem o charakterze „globalnym”
 • skuteczne angażowanie innych i pozyskiwanie ich aktywnego udziału
 • chęć i umiejętność dzielenia się władzą i uprawnieniami (Edgar H. Schein).

Jak również:

 • umiejętność myślenia systemowego
 • umiejętność działania w wielokulturowym otoczeniu
 • gotowość do ustawicznej nauki
 • otwartość na wszystkie pomysły i poglądy/ zdolność do wysłuchiwania innych
 • cierpliwość/ chęć do pomocy w uzasadnionych sytuacjach i przypadkach
 • dbanie o rozwój pracowników
 • wyrażanie różnorodnych poglądów i postaw pracowników dla dobra firmy
 • wyczuwanie zmiany reguł gry i umiejętne reagowanie na nie
 • umiejętność podejmowania dziś takich decyzji które zaowocują dopiero w średniej i długoterminowej perspektywie
 • pozytywne cechy osobowościowe i wysokie standardy zachowań/ elegancja w działaniu i zachowaniu
 • wysoki poziom determinacji/ samo-motywacji w połączeniu z umiejętnością „zarażania” tym współpracowników
 • właściwe reprezentowanie firmy na zewnątrz

Niech wszystkie zebrane powyżej cechy, kompetencje i umiejętności zebrane powyżej będą rodzajem swoistego „drogowskazu rozwoju menedżera” wyznaczającym adekwatne kierunki.

We współczesnej rzeczywistości biznesowej, postępującej globalizacji oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, tak bliższego jak i dalszego, wraz z zwiększającym się wpływem czynników politycznych i demograficznych, nieustanne podnoszenie swoich szeroko rozumianych kwalifikacji będzie najważniejszym i koniecznym warunkiem właściwego wypełniania roli lidera.

Krzysztof Suski
trener KDK INFO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *