Regulamin Szkoleń

  1. Organizator szkoleń, Zgłaszający oraz Uczestnik

Podmiotem organizującym szkolenie jest firma KDK Info Sp. z o.o., mieszcząca się na ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy pod numerem KRS 0000011193. Kapitał zakładowy spółki równy jest 183 000 PLN. Zwana dalej Organizatorem.
Zgłaszającym jest podmiot gospodarczy, który zgłasza Uczestnika na szkolenie.
Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.

  1. Szkolenia

Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych i dostępnych na stronie internetowej w zakładce Szkolenia.

  1. Zgłaszanie uczestników

Formularz zgłoszeniowy po wydrukowaniu i wypełnieniu powinien zostać podpisany przez

osobę upoważnioną przez Zgłaszającego do zaciągania zobowiązań finansowych, następne przesyłany za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora.
Zgłaszający może dokonać zapisu na szkolenie również korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.kdkinfo.pl
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia.

  1. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zgłaszającego

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorowi mailowo lub telefonicznie.
Zgłaszający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia później niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, KDK Info Sp. z o o zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia równemu ustalonej ceny szkolenia.

  1. Zmiany terminu szkolenia

W sytuacji, w której Organizator odwołuje zaplanowane na wyznaczony termin szkolenie, Zamawiający może zwrócić się o zwrot wpłaconej kwoty, lub o przeniesienie zgłoszenia na kolejny termin. Uczestnictwo w szkoleniu przesuniętym na późniejszy termin nie wymaga ponownego wypełnienia formularza.
KDK Info Sp. z o o. zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca odbycia szkolenia, prowadzącego szkolenie, programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

  1. Ceny szkoleń i warunki płatności

Informacje o cenach szkoleń są umieszczone na stronie internetowej Organizatora.
Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, cenę posiłków (przerwy na kawę, obiad). Nie obejmują kosztów hotelowych.
Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Zgłaszający. Płatność następuje na podstawie faktury przekazanej Uczestnikowi podczas szkolenia lub przesłanej Zamawiającemu pocztą.
Termin płatności wynosi 7 dni.

  1. Rabaty

Dla każdego drugiego i kolejnego zgłoszonego na dane szkolenie Uczestnika jest możliwość udzielenia rabatu  Oprócz tego, mogą zostać ustalone indywidualne promocje cenowe, przyznawane szczególnie stałym partnerom.Zniżki nie sumują się oraz nie są wymienne na gotówkę.

  1. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia prowadzone przez KDK Info Sp. z o o  są chronione prawami autorskimi. Powielanie materiałów szkoleniowych i/lub elektroniczne rejestrowanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

  1. Postanowienia końcowe

Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, uszkodzone lub skradzione podczas szkolenia

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansowe za spowodowane przez siebie uszkodzenia zarówno na obszarze miejsc, w których prowadzone są działania związane ze szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.