Prawo pracy 2019 – zmiany

Zmiany w Kodeksie pracy 2019 dotyczą m.in. wypłat wynagrodzeń, zrzeszania się w związki zawodowe czy wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy, który ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie na czas emerytury. Automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (pod PPK nie będą podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy). Osoby między 55. a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK po złożeniu oświadczenia woli. Pracownik oraz pracodawca będą solidarnie wpłacali na specjalne konto dwie składki: obligatoryjną podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Dla tych, którzy będą aktywnie uczestniczyć w PPK, rząd przewidział dopłaty finansowane z Funduszu Pracy.

Dla pracodawcy najważniejszym obowiązkiem jest wybór instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK. W tej sprawie musi się porozumieć z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej nie ma – wyłonioną w tym celu z reprezentacją pracowników. Jeśli porozumienie w sprawie wyboru instytucji nie zostanie zawarte na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zatrudniający może samodzielnie podjąć decyzję. Można wybrać jedynie instytucję znajdującą się w ewidencji PPK. Ustawa zabrania nakłaniania do zmiany instytucji finansowej bądź oferowania korzyści majątkowych w zamian za zawarcie lub nierozwiązanie umowy o prowadzenie PPK (zakaz akwizycji wtórnej).

Jednym z głównych kosztów po stronie zatrudniającego będą składki uiszczane na konto uczestnika PPK. Składka podstawowa wyniesie 1,5 proc. od pensji brutto pracownika i jest obowiązkowa. Składka dodatkowa (do 2,5 proc. od pensji brutto pracownika) jest dobrowolna.

Forma wypłaty wynagrodzenia

Kolejną zmianą w prawie pracy jest modyfikacja podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Pensja będzie przekazywana na konto bankowe. Pracownik, który będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, będzie musiał złożyć wniosek w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji o zmianie podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca będzie zobligowany do wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, jeśli pracownik nie wskaże w tym terminie numeru rachunku bankowego.

Związki zawodowe

Istotną zmianą wprowadzoną 1 stycznia 2019 r. jest modyfikacja prawa dotyczącego tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Obecnie przysługuje ono osobom wykonującym pracę zarobkową rozumianym jako pracownicy lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowa o zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie.

Prawo pracy – urlop

O zmianach przepisów dotyczących urlopów mówiono bardzo wiele, ale ostatecznie do rewolucji nie doszło. Ułatwieniem dla pracowników miało być przyznanie 26 dni wolnego wszystkim zatrudnionym, a nie jak dotychczas – tym, którzy przepracowali ponad 10 lat.

Zmianą, która na pewno nie spodobałaby się pracownikom, była odłożona na półkę propozycja utrudnień w uzyskiwaniu urlopu na żądanie. Na razie nadal potrzebę wolnego będzie można zgłosić choćby tuż przed pracą. Taka sytuacja często poważnie dezorganizuje pracę. Dlatego proponowano, by o urlopie na żądanie pracownik musiał informować z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Ponadto pracodawca mógłby odmówić udzielenia takiego urlopu (w uzasadnionych przypadkach). Na takie zmiany w prawie do urlopów będziemy jednak musieli jeszcze poczekać.

Prawo pracy – nadgodziny

Zasady wynagradzania za godziny nadliczbowe miały być (i prawdopodobnie wkrótce będą) zmienione w związku z koniecznością dostosowania polskiego Kodeksu pracy do wymogów Unii Europejskiej. Należność za taką pracę ma być przekazywana na specjalne konta rozliczeniowe czasu pracy (obecnie jest wypłacana raz w miesiącu wraz z innymi składnikami płacy). Po zmianach pieniądze będą wykorzystywane np. do zapłaty za przestoje czy niewykorzystany urlop.

Prawo pracy a ciąża

Obecnie nie można zwolnić osoby w ciąży. Jeśli proponowane zmiany weszłyby w życie, pracodawca miałby taką możliwość pod warunkiem, że zgodziła by się na to Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Aby nie narażać się na przykre konsekwencje luk w merytorycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej prawa pracy 2019, warto skorzystać ze szkolenia. Uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo m.in. ze wszystkimi zmianami w prawie pracy, zapoznają się ze wszystkimi aspektami czasu pracy, poznają uprawnienia rodzicielskie pracowników, dowiedzą się jak efektywnie i zgodnie z kodeksem pracy rozwiązywać umowy o pracę.

 

Polecane szkolenia

 

Kontakt w sprawie szkoleń
Katarzyna Gietka

kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
e-mail: katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *