Intrastat i Incoterms, czyli o handlu międzynarodowym

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność na rynku międzynarodowym muszą poznać m.in. tajniki systemu INTRASTAT oraz reguł Incoterms. Znajomość tego pierwszego pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, a tych drugich znacznie ułatwi przeprowadzanie transakcji.

Intrastat 2019

Wraz z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej transakcje wewnątrzwspólnotowe zaczęły przypominać te krajowe. Zaprzestano odpraw celnych, zniknął dokument celny SAD (Single Administrative Document), a więc urzędy straciły źródło informacji o wymianie towarowej. Dlatego opracowano system INTRASTAT, umożliwiający zbieranie i przetwarzanie informacji o transakcjach handlowych dokonywanych między firmami zarejestrowanymi i działającymi w różnych państwach Unii Europejskiej.

INTRASTAT – deklaracje

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT-Wywóz i INTRASTAT-Przywóz został nałożony na osoby fizyczne i prawne, będące płatnikami VAT, dokonujące transakcji handlowych z innymi państwami europejskimi, które przekroczyły pewne progi. Progi te ogłasza na każdy rok podatkowy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Po przekroczeniu progu należy złożyć odpowiednią, poprawnie wypełnioną, deklarację. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą finansową. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowe wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

INTRASTAT – progi

Aktualnie ustalony próg podstawowy dla przywozu wynosi 4 mln zł, a dla wywozu 2 mln zł. Należy sprawdzić obroty z poprzedniego i bieżącego roku.

W przypadku przekroczenia progu podstawowego w deklaracji INTRASTAT należy podać okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej, odbiorcę i nadawcę transakcji, liczbę i numer pozycji. Należy również uwzględnić informację o łącznej wartości fakturowej (w złotówkach), opisać towar, podać kod kraju wysyłki lub przywozu (w zależności od deklaracji), kod towaru i jego masę netto oraz ilość w uzupełniającej jednostce miary.

Próg szczegółowy to 65 mln zł dla przywozu oraz 108 mln zł dla wywozu. Zakres danych w deklaracji INTRASTAT jest bardziej szczegółowy i dodatkowo obejmuje łączną wartość statystyczną (wyrażoną w PLN), kody warunków dostawy, kody rodzaju transportu oraz wartość statystyczną w PLN.

INTRASTAT a zwrot towaru

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych przy ich przywozie lub  wywozie pod kodem 1   kolumny A załącznika nr 4  do Instrukcji, należy je zgłosić z  podaniem  w polu 13 (kod rodzaju transakcji) kodu „21”, natomiast w polu 19 (Wartość fakturowa w PLN) oraz – jeżeli jest ono wypełniane – w polu 20 (Wartość  statystyczna w PLN), należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

Przedsiębiorcy, którzy chcą szczegółowo poznać nową instrukcję wypełniania i przesyłania zgłoszeń, mogą wziąć udział w szkoleniu. Szkolenie INTRASTAT 2019 obejmuje informacje na temat obowiązku sprawozdawczego podczas prowadzenia handlu z krajami UE. Uczestnicy poznają  nowe obowiązki dla podmiotów dokonujących wymiany handlowej z Wielką Brytanią po Brexicie, zasady wypełniania pola 22 „Wywóz deklaracji”, właściwość miejscową organów celnych i dowiedzą się, jak dokładnie przebiega ustalenie obowiązku sprawozdawczego.
Program szkolenia obejmuje również zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT (formalne i merytoryczne). Kolejnym punktem kursu jest Nomenklatura Scalona (klasyfikacja towarów według CN, uzupełniające jednostki miary) oraz Incoterms® 2010 (szczegółowe przedstawienie różnic pomiędzy Incoterms® 2010, a Incoterms® 2000 oraz instrukcja wypełniania pola 12 w deklaracji).


Incoterms 2010

Firmy biorące udział w handlu międzynarodowym muszą też znać Międzynarodowe Reguły Handlu INCOTERMS®2010 (International commercial terms). To przydatne narzędzie wykorzystywane w handlu zagranicznym na całym świecie. Określają one zakres odpowiedzialności sprzedających oraz kupujących za dostawę towarów określonych w umowach sprzedażowych i odprawach celnych. Regulują podział kosztów, ryzyka i obowiązków. Wskazują także, która strona transakcji – eksporter czy importer – odpowiada za przejście procedury celnej i uzyskanie potrzebnych w handlu dokumentów. Nie są obowiązkowe, ale ponieważ okazały się bardzo użyteczne, są powszechnie włączane do różnego rodzaju umów sprzedaży. Dzięki nim firmy biorące udział w transakcji pomijają etap uciążliwych negocjacji, mających na celu ustalenie wszystkich warunków dostawy towaru. Strony umowy same decydują, z której wersji Incoterms chcą skorzystać, i wpisują ją do umowy. Mogą reż zmodyfikować poszczególne reguły, dostosowując je do swoich potrzeb. Incoterms zostały uznane przez Komisję ONZ jako globalny standard reguł handlu zagranicznego. W praktyce więc każdy, kto uczestniczy w handlu międzynarodowym, musi znać reguły Incoterms.

Po raz pierwszy Incoterms opublikowano w 1936 r. Od tego czasu wielokrotnie je zmieniano. Aktualnie Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu opracowuje warunki Incoterms 2020, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Aktualne reguły Incoterms

Aktualnie istnieje 11 reguł Incoterms. Reguły EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier), CPT (Carriage paid to), CIP (Carriage and insurance paid to), DAT (Delivered at terminal), DAP (Delivered at place) i DDP (Delivered duty paid) są przeznaczone dla wszystkich gałęzi transportu. Reguły FAS (Free alongside ship), FOB (Free on board), CFR (Cost and freight) i CIF (Cost, insurance and freight) dotyczą transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Są podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka, odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami celnymi.

Grupa E (Departure) – w tym wypadku sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru. Do tej grupy zalicza się reguła EXW(Ex Works). Reguły grupy F (Main Carriage Unpaid) zobowiązują sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu ani ubezpieczenia. Tu wyróżnia się zasady FCA – Free Carrier, FAS – Free Alongside Ship, FOB (Free On Board). W grupie C sprzedający jest zobowiązany także do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wynikłe po załadunku koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego. Tu można skorzytać z reguł CFR – Cost and Freight, CIF (Cost, Insurance and Freight), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance paid to).

Grupa D (Arrival) – tu decydujemy, że to sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia. W grupie D wyróżniamy reguły DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) i DDP (Delivered Duty Paid).

Importerzy często nie rozumieją różnic między FOB i CIF. Początkujący zwykle wybierają CIF, bo w tym wypadku to sprzedawca płaci za transport, ale nie zawsze jest to opłacalne.

Różnice między poszczególnymi regułami są często pozornie nieznaczne, a jednak mogą znacząco wpływać na opłacalność przedsięwzięcia.

Szkolenie Incoterms 2010

Na szkoleniu dotyczącym reguł Incoterms uczestnicy poznają ich najnowszą wersję. Uczestnicy będą umieli dobrać właściwą formułę, a także uniknąć  błędów w stosowaniu formuł handlowych. Zrozumieją również znaczenie reguł Incoterms dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Program szkolenia opracowano tak, aby absolwenci kursu umieli stosować zasady międzynarodowego handlu tak jak robią to praktycy z dużym doświadczeniem.


Wybrane szkolenia


Kontakt w sprawie szkoleń

Beata Urbanek
kom. 517 500 788
tel. 22 378 26 82
e-mail: beata.urbanek@kdkinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *