Faktura korygująca in minus dotycząca sprzedaży zwolnionej a posiadania potwierdzenia jej odbioru

Co do zasady, warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej in minus jest posiadanie potwierdzenia odbioru tej faktury. Jak bowiem stanowi art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniża się o:
1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o VAT;
3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło
(zob. art. 29a ust. 10 pkt 1 – pkt 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 29a ust. 13 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

Z literalnej wykładni art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT). Jednak jak wskazuje treść art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, przepis ten dotyczy jedynie przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. W związku z tym, że zawarty w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej dotyczy faktur z wykazanym podatkiem, to przepis ten w przypadku sprzedaży zwolnionej z podatku VAT nie znajduje zastosowania. Podatnik (sprzedawca) powinien uwzględnić fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca obniżająca wartość podstawy opodatkowania sprzedaży zwolnionej (interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 28 stycznia 2015 r., IPPP1/443-1286/14-4/EK).

Przykład: Podmiot leczniczy (Szpital) wykonał na rzecz firmy X. usługę medyczna zwolnioną z VAT w dniu 3 lutego 2017 r. (usługa medyczna). Faktura dokumentująca tę usługę została wystawiona 17 lutego 2017 r. na kwotę brutto 1 420 zł. Faktura nie wykazywała kwoty podatku. Kontrahent na początku marca 2017 r. zwrócił uwagę na pomyłkę w kwocie brutto, gdyż powinno być 1 240 zł. Szpital 7 marca 2017 r. wystawił fakturę korygująca na minus. W wyniku korekty faktury podstawa opodatkowania została zmniejszona (w stosunku do faktury pierwotnej) o kwotę 180 zł. Zmniejszenia podstawy opodatkowania, o te kwotę 180 zł Szpital powinien dokonać w deklaracji VAT-7 za marzec 2017 r., tj. za miesiąc jej wystawienia. Szpital nie musi ubiegać się o potwierdzenie odbioru tej faktury przez kontrahenta, a nawet jeżeli takie potwierdzenie by posiadał, to nie ma ono żadnego znaczenia na ustalenie terminu obniżenia podstawy opodatkowania z wystawionej faktury korygującej.

Nie ma znaczenia, czy wystawienie faktury korygującej in minus zmniejszającej sprzedaż zwolnioną spowodowane będzie:
• udzieleniem rabatu potransakcyjnego,
• zwrotu towaru,
• zwrotu zaliczki,
• stwierdzenia pomyłki,
– ważne jest tylko, aby faktura nie wykazywała kwoty podatku.

Wyjątkowo należy uznać ze faktura korygująca dotycząca sprzedaży zwolnionej będzie musiała posiadać potwierdzenie odbioru, w sytuacji, gdy w wyniku pomyłki na fakturze zostanie wykazana kwota podatku (i np. wystawienie korekty faktury ma usunąć ten błąd). Termin obniżenia kwoty podatku i ewentualnie podstawy opodatkowania, w takiej sytuacji, należy ustalić zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, tj. należy go dokonać w deklaracji podatkowej (VAT-7 lub VAT-7K) za okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem posiadania przez podatnika przed upływem terminu do złożenia tej deklaracji podatkowej potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. W przypadku uzyskania tego potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, podatnik ma prawo do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy (miesiąc albo kwartał), w którym potwierdzenie to uzyskano.

Należy jeszcze dodać, ze stosownie do art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT (art. 29a ust. 16 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy

Pan Marcin Szymankiewicz prowadzi w naszej firmie szkolenie Faktury  i e-faktury – 2017. Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *