Dofinansowanie z EFS

Do pobrania:

Pobierz: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Część formalno-rachunkowa

Pobierz: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń część merytoryczna

Projekty realizowane przez KDK Info Sp. z o. o.:

1. Projekt „Aktywizacja zawodowa – inwestuj w Siebie” realizowany  od 01.12.206 do 28.02.2018 na terenie województwa wielkopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz podwyższenie motywacji osób do aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem wielkopolskiego rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych poszukujących pracy, biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych w województwie wielkopolskim,  w wieku powyżej 29 lat.

Program projektu oferuje:

 • Kursy oraz Szkolenia zawodowe:
 • Kierowca samochodu ciężarowego wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną,
 • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B z elementami bloku sprzedażowego i prezentacji,
 • Technik prac biurowych z elementami autoprezentacji,
 • Specjalista do spraw opieki nad osobami starszymi, w tym chorymi.
 • 3 miesięczne staże zawodowe u przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, w zawodach, w których uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje. Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań

Organizator zapewnia:

 • Materiały szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu, dla osób w szczególnie trudnej sytuacji,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Stypendium stażowe.

 

2. Projekt „Star w przyszłość” realizowany od 1.06.2016 do 30.06.2017 na terenie województwa lubelskiego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie motywacji i zdolności do zatrudnienia 140 osób.  Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 29 lat, w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych( w tym biernych zawodowo (w tym studenci studiów zaocznych wieczorowych) i/lub długotrwale bezrobotnych), o niskich kwalifikacjach.

Program projektu oferuje:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Trening motywacyjny
 • Kursy oraz Szkolenia zawodowe:
  • eko-recykler
  • pracownik kancelaryjny z modułem eko-biuro,
  • sekretarka z modułem eko-biuro,
  • monter systemów i urządzeń energii odnawialnej,
  • tapicer meblowy,
  • pracownik działu logistyki,
  • instruktor/ka fitness,
  • dekorator/ka sklepów.
 • Pośrednictwo pracy – możliwi dopasowanie ofert pracy do kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności i predyspozycji Uczestników Projektu oraz kontakt z pracodawcami.
 • 3 miesięczne staże zawodowe u przedsiębiorców z województwa lubuskiego,
  w zawodach, w których uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje.

Organizator zapewnia:

 • Materiały szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu, dla osób w szczególnie trudnej sytuacji,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Stypendium stażowe.

Strona www projektu: www.startwprzyszlosc.kdkinfo.pl

 

3. Projekt „ Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych” realizowany od 01.04.2017 do 31.08. 2019 na terenie powiatu warmińsko – mazurskiego, wyłącznie na terenia miasta Elbląga oraz całego Powiatu Elbląskiego.

Celem projektu jest wyrównanie dostępu do uczenia się wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 lat i więcej, w tym osoby 50 plus, posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (poziom do ISCED3),  są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, nie prowadzą dział, również osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, z grup defaworyzowanych . Gospodarczej oraz zamieszkują Elbląg i/lub Powiat Elbląski.

Program projektu oferuje:

 • Wsparcie realizowane będzie w systemie dyplomowym – dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu – Uczestnicy Projektu będą decydować samodzielnie o zakresie, terminie, miejscu i wykonawcy usługi. Wyboru dokonają w ramach wsparcia możliwego do realizacji, wskazanego w typie projektu, spośród szkoleń podnoszących kwalifikacje językowe i/lub kwalifikacje lub kompetencje ICT i/lub z zarządzania projektami (planowania i osiągania celów), biorąc też pod uwagę maksymalny możliwy koszt na UP (do 6300 PLN).
 • Kursy oraz Szkolenia zawodowe:
  • Język Angielski,
  • Język Niemiecki,
  • Język Francuski,
  • Szkolenia ICT i z zarządzania projektami.

Organizator zapewnia:

 • Materiały szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu, dla osób w szczególnie trudnej sytuacji,
 • Dofinansowanie szkoleń,
 • Dofinansowanie kursów.